Договоры-оферты

Шановні Гості!

Нижче наведені Публічні оферти (договори) про надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) в еко-готелі «Красна Поляна». Звертаємо Вашу увагу, що вказані послуги можуть надаватися будь-яким із зазначених нижче суб’єктів підприємницької діяльності (ФОП), для кожного з яких на нашому сайті розміщена окрема Публічна оферта. 

Визначити, яка саме Публічна оферта є дійсною для Вас, Ви можете за допомогою отриманого від нас рахунка на оплату. Дійсною для Вас є розміщена нижче Публічна оферта, Виконавцем за якою є фізична особа-підприємець, від імені якої Вам виставлено рахунок. 

 

Будь ласка, ознайомтесь з умовами поданої нижче Публічної оферти (договору) про надання послуг.

Публічна оферта (договір) про надання послуг та Правила проживання визначають зміст прав, обов’язків та відповідальності Виконавця і Замовника, діють одночасно та доповнюють один одного.

Додаткові консультації та роз’яснення стосовно положень Публічної оферти (договору) та Правил проживання можна отримати у представників Виконавця (контактні дані вказані на цьому сайті).

Зверніть увагу, що замовлення Вами послуг з тимчасового розміщення (додаткових послуг) підтверджує, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та правил проживання і, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг та Правилами проживання), і Вам зрозумілі всі їх положення.

Розміщення на цьому сайті Публічної оферти (договору) у перекладі на іноземні мови здійснюється виключно для зручності ознайомлення з умовами Публічної оферти (договору) особами, що не володіють українською мовою. При цьому юридичну силу має виключно текст Публічної оферти (договору), викладений українською мовою. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи неоднозначності тлумачення положень Публічної оферти (договору), переважну силу має текст, викладений українською мовою.

 

Протягом часу дії карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, надання послуг, передбачених цією Публічною офертою, здійснюється виключно за умови виконання всіма замовниками послуг та особами, що прибувають разом з ними, всіх вимог та наявності у вказаних осіб всіх підтверджуючих документів, обов’язковість яких встановлено Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами, в редакції, чинній на дату заселення.

 

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення
ФОП ЗІГОРА Н.В.

 

Виконавець: фізична особа – підприємець Зігора Наталія Володимирівнащо діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2871003929, з однієї сторони, та

Замовник: будь-яка особа (її уповноважений представник) з другої сторони, разом іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг з тимчасового проживання (надалі - Договір) відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України про подане нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Публічна оферта (договір) – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з тимчасового розміщення кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти про надання послуг з тимчасового розміщення – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату вартості послуг Виконавця відповідно до виставленого рахунка на оплату, виставленого Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент здійснення Замовником оплати вартості послуг згідно рахунка Виконавця та зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення грошових коштів у касу Виконавця.

1.4. Місце надання послуг: Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, с. Поляниця, участок Прохідний.

1.5. Основні послуги – послуги Виконавця, що включається до вартості розміщення (ціни Номера) і надаються Замовнику згідно з цим Договором.

1.6. Додаткові послуги - послуги, що не належать до основних послуг Виконавця, які можуть замовляються і оплачуються Замовником (Гостями) додатково.

1.7. Правила проживання – встановлені Виконавцем згідно вимог чинного законодавства та обов’язкові до виконання Гостями правила поводження на Території, користування Номерами та майном, що знаходиться на Території.

1.8.  Гості – фізичні особи, що є Замовниками за цим Договором, а також інші фізичні особи, які разом з Замовником споживають основні та/або Додаткові послуги відповідно до Правил проживання.

1.9. Бронювання – закріплення за Замовником Номера(ів) після отримання Виконавцем повної або часткової попередньої оплати за Послуги.

1.10. Ануляція бронювання – одностороння відмова Замовника від заброньованих послуг.

1.11. Зміна бронювання – зміна періоду розміщення, зменшення чи збільшення кількості днів розміщення, зміна категорії Номера, кількості Гостей та / або інших істотних умов бронювання.

1.12. Номер – індивідуально визначене, спеціально обладнане житлове приміщення, розташоване у Місці надання послуг, передбачене для розміщення Гостей. Номери можуть поділятися на категорії в залежності від їх розташування, комплектації, розмірів, кількості місць для проживання та інших характеристик (номер, котедж, апартаменти тощо).

1.13. Карантинні заходи – будь-які заходи, обмеження чи інші дії, необхідність яких передбачені державними нормативно-правовими актами,  спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем за плату Замовнику послуг з тимчасового розміщення фізичних осіб шляхом надання Номера для тимчасового проживання у Місці надання послуг, а також інших послуг, пов’язаних з тимчасовим розміщенням та проживанням.

2.2. Послуги надаються Виконавцем Замовнику згідно із замовленням на бронювання, при цьому бронюванню підлягає обрана Замовником категорія Номеру. При наявності декількох Номерів однієї категорії бронювання вважається виконаним належним чином, якщо Виконавцем було надано Замовнику будь-який з Номерів відповідної категорії (попереднє погодження з Замовником не вимагається).

2.3. Замовлення на бронювання містить: категорію Номера (ів), кількість Гостей, дати заїзду / виїзду, вартість проживання та за необхідності іншу інформацію.

2.4. Встановлюється наступний розрахунковий час: заселення в Номер – після 15.00 години в день заїзду, виселення з Номеру – до 12.00 години в день виїзду. Зміна розрахункового часу (ранній заїзд / пізній виїзд) можлива виключно за попереднім погодженням Сторін та за умови попередньої оплати Замовником додаткового часу користування Номером.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Послуги в повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. На вимогу Замовника надати йому повну та достовірну інформацію про види Послуг, які можуть бути надані, їх вартість тощо.

3.1.3. Своєчасно, за 14 календарних днів до дати заїзду, інформувати Замовника про зміни вартості Послуг та особливості їх надання.

3.1.4. Розмістити Гостей, визначених за переліком Замовника, згідно з замовленням на бронювання.

3.1.5. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

  1. Виконавець має право:

3.2.1. Змінювати вартість послуг, які ще не були оплачені, повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, вказаної в замовленні на бронювання.

3.2.2. Для надання Додаткових послуг залучати третіх осіб без будь-якого попереднього погодження з Замовником. 

3.2.3. Відмовити у наданні Послуг у випадках:

- У разі невиконання Замовником п.п. 4.2. - 4.4. цього Договору щодо оплати замовлених Послуг (в т.ч. Виконавець має право не заселяти в Номер та не видавати ключі від Номеру до проведення Замовником оплати замовлених послуг у повному розмірі відповідно до рахунка на оплату). При цьому до Замовника застосовується відповідальність, передбачена пунктом 5.5. цього Договору для випадків ануляції/зміни бронювання.

- На час дії Карантинних заходів - у випадку виявлення ознак гострої респіраторної інфекції у Гостей.

-  На час дії Карантинних заходів – у випадку наявності підвищеної температури тіла у Гостей та в інших випадках, якщо надання послуг може спричинити нанесення шкоди здоров’ю та життю інших осіб.

- З власної ініціативи, без надання Замовнику будь-яких пояснень чи обгрунтувань щодо підстав для такої відмови (у будь-який час до початку надання Послуг за цим Договором). При цьому у разі здійснення Замовником попередньої оплати за цим Договором – Виконавець повертає Замовнику оплачені грошові кошти і будь-які претензії зі сторони Замовника висуватися не можуть.

3.2.4. Припинити надання послуг у разі, якщо під час надання послуг у Замовника та / або Гостей, було виявлено ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19.

3.2.5. Змінювати обсяг Додаткових послуг у разі настання обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін.

3.2.6. Отримувати від Замовника інформацію та документи відповідно до п. 3.3.6., п. 3.3.8. цього Договору, знімати копії документів  (в т.ч. скановані), зберігати такі копії, використовувати надану інформацію про Замовника та Гостей в цілях формування клієнтської бази, ведення внутрішньої статистики, для ведення бухгалтерського обліку, для здійснення Виконавцем функцій податкового агента у передбачених законодавством випадках (сплата туристичного збору тощо).

3.2.7. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд здійснювати обслуговування та надавати інформацію під час надання Послуг державною мовою та/або іншою мовою, прийнятною для Сторін. При цьому з моменту оплати Послуг Замовником та вступу в дію цього Договору Замовник вважається таким, що надав свою згоду  (висловив прохання) на здійснення персонального обслуговування Замовника / Гостей (відповідно до п. 1.8. цього Договору) іншою мовою, відмінною від державної та прийнятною для Сторін.

3.2.8. Виконавець має право без застосування до нього будь-якої відповідальності чи штрафних санкцій відмовити в наданні Послуг Замовнику та/або Гостям, що прибули разом з ним, у разі невиконання Замовником п.п. 3.3.7. – 3.3.8. цього Договору. При цьому внесена Замовником попередня оплата за Послуги поверненню не підлягає.

 

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг.

3.3.2. Повідомляти Виконавця про анулювання бронювання шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу: booking@krasna.com.ua не пізніше, ніж за 15 календарних днів до попередньо заброньованої дати.

3.3.3. На вимогу Виконавця проходити обстеження для виявлення ознак, що могли б свідчити про наявність вірусного захворювання (вимірювання температури тіла). Відмова може вважатися недотриманням правил внутрішнього розпорядку та Карантинних заходів і тягнути за собою роз’яснення наслідків, а за наявності підстав – надіслання повідомлення в уповноважені органи.

3.3.4. Самостійно нести відповідальність за себе особисто та/або за третіх осіб, що проживають разом з Замовником, щодо:

- стану здоров’я та самопочуття;

- дотримання санітарних норм, правил особистої гігієни, протиепідемічних заходів ( в тому числі застосування дезінфікуючих засобів) для запобігання поширенню вірусів, інфекцій тощо;

- дотримання правил технічної безпеки під час користування електроприладами та іншим обладнанням, устаткуванням;

- дотримання правил протипожежної безпеки;

- належного нагляду за дітьми;

- збереження власних речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей.

3.3.5. Якщо у Замовника та / або Гостей під час надання послуг виявилися ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19, - негайно повідомити Виконавця та за необхідності дотримуватися самоізоляції.

3.3.6. При заселенні на вимогу Виконавця (його представників) надавати оригінали документів, що посвідчують особу Замовника та Гостей, що проживають разом з Замовником (паспорт громадянина України, посвідчення водія тощо), надати Виконавцю можливість копіювати такі документи,  а також надавати контактну та іншу інформацію, в т.ч.: адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, інформацію про малолітніх дітей та  неповнолітніх осіб тощо.

3.3.7. Замовник гарантує наявність у нього та Гостей, що прибувають разом з Замовником, (крім осіб, які не досягли 18 років) достовірних та належним чином оформлених документів, обов’язковість яких встановлено Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами, в редакції, чинній на дату заселення.

3.3.8. На вимогу Виконавця надати підтвердження наявності документів, передбачених у п.3.7. цього Договору, а також надати можливість Виконавцю зняти копії таких документів.

 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати своєчасно та в повному обсязі Послуги на встановлених цією .

3.4.2. Відмовитись від заброньованих послуг в строки та в порядку, визначених цим Договором.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, встановлюється Виконавцем та вказується в рахунку на оплату, який надається Замовнику. У разі виникнення у Замовника будь-яких питань чи зауважень щодо вартості Послуг, зазначеної в рахунку на оплату, Замовник має право звернутися до Виконавця для отримання роз’яснень або відмовитися від оплати рахунка. Оплата Замовником рахунка Виконавця є підтвердженням його абсолютної згоди з вартість послуг. Після оплати рахунка Виконавця будь-які зауваження або вимоги Замовника щодо вартості послуг Виконавцем не приймаються.

4.2. Оплата за послуги Виконавця здійснюється Замовником у формі попередньої оплати в розмірі 100 % (сто відсотків) від загальної вартості Послуг, що замовляються. Часткова попередня оплата можлива виключно за попередньою домовленістю Сторін, при цьому Замовник зобов’язується здійснити повний розрахунок за замовлені послуги не пізніше дня заїзду.

4.3. Оплата послуг здійснюється Замовником у національній валюті гривні шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Додатково до вартості послуг Замовник  сплачує туристичний збір в порядку та .у розмірі, визначених чинним законодавством України.

4.5. У разу дострокового виїзду Замовника з Номеру (ів) з незалежних від Виконавця причин, послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і оплачені грошові кошти Замовнику  не повертаються.

4.6. Виконавець не повертає Замовнику кошти, що були сплачені останнім у разі ненадання Послуг через обставини, що не залежать від волевиявлення Сторін (форс-мажорні обставини, обмежувальні  дії органів виконавчої влади, епідемії, карантини тощо).

4.7. Виконавець не повертає Замовнику грошові кошти у разі ненадання Послуг з причини порушення Замовником умов цього Договору або правил перебування у Місці надання послуг.

4.8. Грошові кошти, оплачені Замовником відповідно до акційних пропозицій Виконавця, поверненню не підлягають.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

5.2. У випадку відмови Замовника від заброньованих послуг, зменшення строку перебування чи кількості заброньованих Номерів Замовник сплачує Виконавцю штраф.

5.3. Ануляція/зміна бронювання без сплати штрафу можлива не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати заїзду. Ануляція без сплати штрафу можлива виключно для послуг, вартість яких визначена за стандартним тарифом Виконавця. При ануляції бронювання, здійсненого на умовах акційних пропозицій Виконавця, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф відповідно до умов цього Договору. 

5.4. При ануляції/зміні бронювання менш, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, штраф становить 50% від вартості Послуг за весь період  проживання (тобто Замовнику повертається 50% від вартості оплачених ним послуг Виконавця). Ануляція дійсна лише для основного тарифу на послуги.

5.5. При ануляції/зміні бронювання менше, ніж за 10 календарних днів до заїзду, штраф становить 100% вартості Послуг за весь період проживання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.6. При ануляції/перенесенні бронювання за акційними пропозиціями та/або цінами святкового періоду із Замовника стягується штраф у розмірі 100% вартості Послуг за весь період бронювання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.7. У разі, якщо Замовник  до 18.00 години в дату заїзду не прибув  до Місця надання послуг та не повідомив Виконавця про перенесення часу заїзду, Виконавець залишає за собою право анулювати бронювання повністю.

5.8. Пошкодження, нанесені Замовником майну Виконавця, відшкодовуються Замовником у розмірі фактичних збитків на підставі акта, складеного у встановленому порядку. У такому випадку фактичні збитки мають бути підтверджені відповідними документами (рахунками, квитанціями тощо).

 5.9. Замовник бере на себе повну матеріальну відповідальність за збитки заподіяними майну Виконавця Гостями, що перебувають в Місці надання послуг разом з Замовником.

5.10. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене форс-мажорними обставинами, які виникли після підписання цього Договору та не могли бути відвернені розумними діями Сторін. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, режимів надзвичайного та/або воєнного стану, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,  експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. До обставин непереборної сили включаються пандемія, карантинні заходи, дії українських або іноземних урядових органів, пов'язані з COVID-19, умови в країні, регіоні, що ставлять під загрозу здоров'я персоналу, недоступність персоналу і/або предметів постачання,  обмеження в пересуванні персоналу тощо).

5.11. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом п’яти робочих днів з дати настання таких обставин повідомити другу Сторону (письмово або засобами електронної пошти). У разі спричиненої обставинами непереборної сили відсутності технічних можливостей для направлення зазначеного повідомлення у вказаний строк – Сторона зобов’язується повідомити про настання форс-мажору другу Сторону одразу після відновлення технічних можливостей або обрати інший можливий спосіб направлення повідомлення.

5.12. Виконавець не несе відповідальності за ненадання Замовнику додаткових послуг (в т.ч. послуг Лижної школи) у разі, якщо такі додаткові послуги, зважаючи на їх специфіку, не можуть бути надані через погодні умови (в т.ч. послуги Лижної школи не надаються, якщо денна температура повітря вища за 6 градусів за Цельсієм).

5.13. Замовник самостійно відповідає за схоронність в речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, що належать Замовнику та/або третім особам, що проживають разом з Замовником. У разі втрати чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця. Якщо до закінчення строку проживання Замовник не повідомив Виконавця про втрату чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей, вважається, що такі речі не були втрачені чи пошкоджені.

5.14.  Відповідальність на Виконавця може бути накладена виключно на підставі рішення суду.

5.15. Замовник самостійно несе всю відповідальність у разі невиконання Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, зобов’язань, передбачених у п. 3.3.7. цього Договору, та/або вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України.  

5.16. У разі застосування компетентними органами до Виконавця будь-яких штрафних санкцій, спричинених невиконанням Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України, Замовник зобов’язується відшкодувати (компенсувати) всі понесені Виконавцем у зв’язку з цим витрати та збитки. Таке відшкодування (компенсація) здійснюється Замовником протягом трьох робочих днів з дати направлення відповідної вимоги Виконавцем.

 

6.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі  спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв’язку з його виконанням, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разу неможливості врегулювання спору шляхом переговорів такий спір передається на розгляд суду відповідно до встановленої чинним законодавством України підсудності та підвідомчості спору.

 

 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту прийняття його умов Замовником шляхом оплати послуг згідно виставленого рахунка Виконавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії даного Договору.

 8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник надає безумовну згоду на фотографування себе, Гостей (в т.ч. малолітніх/неповнолітніх дітей) у місцях загального користування на території, де надаються основні та/або додаткові послуги Виконавця, з метою використання фотоматеріалів в рекламних заходах Виконавця.

Виконавець має право без будь-якого попереднього погодження з Замовником (Гостями) використовувати фотоматеріали в своїх рекламних компаніях, шляхом їх публікування в мережі інтернет, на рекламних банерах, соціальних мережах тощо.

8.2. Підписанням цього Договору Замовник надає згоду на участь своїх малолітніх/неповнолітніх дітей в анімаційних заходах, що проводяться в Місці надання послуг. Замовник зобов’язується попередньо ознайомитися з правилами проведення анімаційних заходів, погодитися з ними та нести особисту відповідальність за виконання цих правил особисто та своїми малолітніми/неповнолітніми дітьми.

8.3. Приєднанням до цього Договору Замовник надає згоду на включення його персональних даних та персональних даних Гостей (яким разом з ним надаються послуги з розміщення) до бази персональних даних Виконавця і на здійснення їх обробки. З моменту набрання чинності цим Договором Замовник вважається повідомленим належним чином про факт включення персональних даних Замовника та Гостей до бази персональних даних Виконавця, про здійснення обробки цих даних. Замовник приєднанням до цього Договору підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

 

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення
ФОП ЗНАК В.М.

 

Виконавець: фізична особа – підприємець Знак Валерій Михайлович, що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2854005233, з однієї сторони, та

Замовник: будь-яка особа (її уповноважений представник) з другої сторони, разом іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг з тимчасового проживання (надалі - Договір) відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України про подане нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Публічна оферта (договір) – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з тимчасового розміщення кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти про надання послуг з тимчасового розміщення – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату вартості послуг Виконавця відповідно до виставленого рахунка на оплату, виставленого Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент здійснення Замовником оплати вартості послуг згідно рахунка Виконавця та зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення грошових коштів у касу Виконавця.

1.4. Місце надання послуг: Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, с. Поляниця, участок Прохідний.

1.5. Основні послуги – послуги Виконавця, що включається до вартості розміщення (ціни Номера) і надаються Замовнику згідно з цим Договором.

1.6. Додаткові послуги - послуги, що не належать до основних послуг Виконавця, які можуть замовляються і оплачуються Замовником (Гостями) додатково.

1.7. Правила проживання – встановлені Виконавцем згідно вимог чинного законодавства та обов’язкові до виконання Гостями правила поводження на Території, користування Номерами та майном, що знаходиться на Території.

1.8.  Гості – фізичні особи, що є Замовниками за цим Договором, а також інші фізичні особи, які разом з Замовником споживають основні та/або Додаткові послуги відповідно до Правил проживання.

1.9. Бронювання – закріплення за Замовником Номера(ів) після отримання Виконавцем повної або часткової попередньої оплати за Послуги.

1.10. Ануляція бронювання – одностороння відмова Замовника від заброньованих послуг.

1.11. Зміна бронювання – зміна періоду розміщення, зменшення чи збільшення кількості днів розміщення, зміна категорії Номера, кількості Гостей та / або інших істотних умов бронювання.

1.12. Номер – індивідуально визначене, спеціально обладнане житлове приміщення, розташоване у Місці надання послуг, передбачене для розміщення Гостей. Номери можуть поділятися на категорії в залежності від їх розташування, комплектації, розмірів, кількості місць для проживання та інших характеристик (номер, котедж, апартаменти тощо).

1.13. Карантинні заходи – будь-які заходи, обмеження чи інші дії, необхідність яких передбачені державними нормативно-правовими актами,  спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем за плату Замовнику послуг з тимчасового розміщення фізичних осіб шляхом надання Номера для тимчасового проживання у Місці надання послуг, а також інших послуг, пов’язаних з тимчасовим розміщенням та проживанням.

2.2. Послуги надаються Виконавцем Замовнику згідно із замовленням на бронювання, при цьому бронюванню підлягає обрана Замовником категорія Номеру. При наявності декількох Номерів однієї категорії бронювання вважається виконаним належним чином, якщо Виконавцем було надано Замовнику будь-який з Номерів відповідної категорії (попереднє погодження з Замовником не вимагається).

2.3. Замовлення на бронювання містить: категорію Номера (ів), кількість Гостей, дати заїзду / виїзду, вартість проживання та за необхідності іншу інформацію.

2.4. Встановлюється наступний розрахунковий час: заселення в Номер – після 15.00 години в день заїзду, виселення з Номеру – до 12.00 години в день виїзду. Зміна розрахункового часу (ранній заїзд / пізній виїзд) можлива виключно за попереднім погодженням Сторін та за умови попередньої оплати Замовником додаткового часу користування Номером.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Послуги в повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. На вимогу Замовника надати йому повну та достовірну інформацію про види Послуг, які можуть бути надані, їх вартість тощо.

3.1.3. Своєчасно, за 14 календарних днів до дати заїзду, інформувати Замовника про зміни вартості Послуг та особливості їх надання.

3.1.4. Розмістити Гостей, визначених за переліком Замовника, згідно з замовленням на бронювання.

3.1.5. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

 

  1. Виконавець має право:

3.2.1. Змінювати вартість послуг, які ще не були оплачені, повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, вказаної в замовленні на бронювання.

3.2.2. Для надання Додаткових послуг залучати третіх осіб без будь-якого попереднього погодження з Замовником. 

3.2.3. Відмовити у наданні Послуг у випадках:

- У разі невиконання Замовником п.п. 4.2. - 4.4. цього Договору щодо оплати замовлених Послуг (в т.ч. Виконавець має право не заселяти в Номер та не видавати ключі від Номеру до проведення Замовником оплати замовлених послуг у повному розмірі відповідно до рахунка на оплату). При цьому до Замовника застосовується відповідальність, передбачена пунктом 5.5. цього Договору для випадків ануляції/зміни бронювання.

- На час дії Карантинних заходів - у випадку виявлення ознак гострої респіраторної інфекції у Гостей.

-  На час дії Карантинних заходів – у випадку наявності підвищеної температури тіла у Гостей та в інших випадках, якщо надання послуг може спричинити нанесення шкоди здоров’ю та життю інших осіб.

- З власної ініціативи, без надання Замовнику будь-яких пояснень чи обгрунтувань щодо підстав для такої відмови (у будь-який час до початку надання Послуг за цим Договором). При цьому у разі здійснення Замовником попередньої оплати за цим Договором – Виконавець повертає Замовнику оплачені грошові кошти і будь-які претензії зі сторони Замовника висуватися не можуть.

3.2.4. Припинити надання послуг у разі, якщо під час надання послуг у Замовника та / або Гостей, було виявлено ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19.

3.2.5. Змінювати обсяг Додаткових послуг у разі настання обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін.

3.2.6. Отримувати від Замовника інформацію та документи відповідно до п. 3.3.6., п. 3.3.8. цього Договору, знімати копії документів  (в т.ч. скановані), зберігати такі копії, використовувати надану інформацію про Замовника та Гостей в цілях формування клієнтської бази, ведення внутрішньої статистики, для ведення бухгалтерського обліку, для здійснення Виконавцем функцій податкового агента у передбачених законодавством випадках (сплата туристичного збору тощо).

3.2.7. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд здійснювати обслуговування та надавати інформацію під час надання Послуг державною мовою та/або іншою мовою, прийнятною для Сторін. При цьому з моменту оплати Послуг Замовником та вступу в дію цього Договору Замовник вважається таким, що надав свою згоду  (висловив прохання) на здійснення персонального обслуговування Замовника / Гостей (відповідно до п. 1.8. цього Договору) іншою мовою, відмінною від державної та прийнятною для Сторін.

3.2.8. Виконавець має право без застосування до нього будь-якої відповідальності чи штрафних санкцій відмовити в наданні Послуг Замовнику та/або Гостям, що прибули разом з ним, у разі невиконання Замовником п.п. 3.3.7. – 3.3.8. цього Договору. При цьому внесена Замовником попередня оплата за Послуги поверненню не підлягає.

 

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг.

3.3.2. Повідомляти Виконавця про анулювання бронювання шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу: booking@krasna.com.ua не пізніше, ніж за 15 календарних днів до попередньо заброньованої дати.

3.3.3. На вимогу Виконавця проходити обстеження для виявлення ознак, що могли б свідчити про наявність вірусного захворювання (вимірювання температури тіла). Відмова може вважатися недотриманням правил внутрішнього розпорядку та Карантинних заходів і тягнути за собою роз’яснення наслідків, а за наявності підстав – надіслання повідомлення в уповноважені органи.

3.3.4. Самостійно нести відповідальність за себе особисто та/або за третіх осіб, що проживають разом з Замовником, щодо:

- стану здоров’я та самопочуття;

- дотримання санітарних норм, правил особистої гігієни, протиепідемічних заходів ( в тому числі застосування дезінфікуючих засобів) для запобігання поширенню вірусів, інфекцій тощо;

- дотримання правил технічної безпеки під час користування електроприладами та іншим обладнанням, устаткуванням;

- дотримання правил протипожежної безпеки;

- належного нагляду за дітьми;

- збереження власних речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей.

3.3.5. Якщо у Замовника та / або Гостей під час надання послуг виявилися ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19, - негайно повідомити Виконавця та за необхідності дотримуватися самоізоляції.

3.3.6. При заселенні на вимогу Виконавця (його представників) надавати оригінали документів, що посвідчують особу Замовника та Гостей, що проживають разом з Замовником (паспорт громадянина України, посвідчення водія тощо), надати Виконавцю можливість копіювати такі документи,  а також надавати контактну та іншу інформацію, в т.ч.: адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, інформацію про малолітніх дітей та  неповнолітніх осіб тощо.

3.3.7. Замовник гарантує наявність у нього та Гостей, що прибувають разом з Замовником, (крім осіб, які не досягли 18 років) достовірних та належним чином оформлених документів, обов’язковість яких встановлено Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами, в редакції, чинній на дату заселення.

3.3.8. На вимогу Виконавця надати підтвердження наявності документів, передбачених у п.3.7. цього Договору, а також надати можливість Виконавцю зняти копії таких документів.

 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати своєчасно та в повному обсязі Послуги на встановлених цією .

3.4.2. Відмовитись від заброньованих послуг в строки та в порядку, визначених цим Договором.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, встановлюється Виконавцем та вказується в рахунку на оплату, який надається Замовнику. У разі виникнення у Замовника будь-яких питань чи зауважень щодо вартості Послуг, зазначеної в рахунку на оплату, Замовник має право звернутися до Виконавця для отримання роз’яснень або відмовитися від оплати рахунка. Оплата Замовником рахунка Виконавця є підтвердженням його абсолютної згоди з вартість послуг. Після оплати рахунка Виконавця будь-які зауваження або вимоги Замовника щодо вартості послуг Виконавцем не приймаються.

4.2. Оплата за послуги Виконавця здійснюється Замовником у формі попередньої оплати в розмірі 100 % (сто відсотків) від загальної вартості Послуг, що замовляються. Часткова попередня оплата можлива виключно за попередньою домовленістю Сторін, при цьому Замовник зобов’язується здійснити повний розрахунок за замовлені послуги не пізніше дня заїзду.

4.3. Оплата послуг здійснюється Замовником у національній валюті гривні шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Додатково до вартості послуг Замовник  сплачує туристичний збір в порядку та .у розмірі, визначених чинним законодавством України.

4.5. У разу дострокового виїзду Замовника з Номеру (ів) з незалежних від Виконавця причин, послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і оплачені грошові кошти Замовнику  не повертаються.

4.6. Виконавець не повертає Замовнику кошти, що були сплачені останнім у разі ненадання Послуг через обставини, що не залежать від волевиявлення Сторін (форс-мажорні обставини, обмежувальні  дії органів виконавчої влади, епідемії, карантини тощо).

4.7. Виконавець не повертає Замовнику грошові кошти у разі ненадання Послуг з причини порушення Замовником умов цього Договору або правил перебування у Місці надання послуг.

4.8. Грошові кошти, оплачені Замовником відповідно до акційних пропозицій Виконавця, поверненню не підлягають.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

5.2. У випадку відмови Замовника від заброньованих послуг, зменшення строку перебування чи кількості заброньованих Номерів Замовник сплачує Виконавцю штраф.

5.3. Ануляція/зміна бронювання без сплати штрафу можлива не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати заїзду. Ануляція без сплати штрафу можлива виключно для послуг, вартість яких визначена за стандартним тарифом Виконавця. При ануляції бронювання, здійсненого на умовах акційних пропозицій Виконавця, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф відповідно до умов цього Договору. 

5.4. При ануляції/зміні бронювання менш, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, штраф становить 50% від вартості Послуг за весь період  проживання (тобто Замовнику повертається 50% від вартості оплачених ним послуг Виконавця). Ануляція дійсна лише для основного тарифу на послуги.

5.5. При ануляції/зміні бронювання менше, ніж за 10 календарних днів до заїзду, штраф становить 100% вартості Послуг за весь період проживання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.6. При ануляції/перенесенні бронювання за акційними пропозиціями та/або цінами святкового періоду із Замовника стягується штраф у розмірі 100% вартості Послуг за весь період бронювання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.7. У разі, якщо Замовник  до 18.00 години в дату заїзду не прибув  до Місця надання послуг та не повідомив Виконавця про перенесення часу заїзду, Виконавець залишає за собою право анулювати бронювання повністю.

5.8. Пошкодження, нанесені Замовником майну Виконавця, відшкодовуються Замовником у розмірі фактичних збитків на підставі акта, складеного у встановленому порядку. У такому випадку фактичні збитки мають бути підтверджені відповідними документами (рахунками, квитанціями тощо).

 5.9. Замовник бере на себе повну матеріальну відповідальність за збитки заподіяними майну Виконавця Гостями, що перебувають в Місці надання послуг разом з Замовником.

5.10. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене форс-мажорними обставинами, які виникли після підписання цього Договору та не могли бути відвернені розумними діями Сторін. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, режимів надзвичайного та/або воєнного стану, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,  експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. До обставин непереборної сили включаються пандемія, карантинні заходи, дії українських або іноземних урядових органів, пов'язані з COVID-19, умови в країні, регіоні, що ставлять під загрозу здоров'я персоналу, недоступність персоналу і/або предметів постачання,  обмеження в пересуванні персоналу тощо).

5.11. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом п’яти робочих днів з дати настання таких обставин повідомити другу Сторону (письмово або засобами електронної пошти). У разі спричиненої обставинами непереборної сили відсутності технічних можливостей для направлення зазначеного повідомлення у вказаний строк – Сторона зобов’язується повідомити про настання форс-мажору другу Сторону одразу після відновлення технічних можливостей або обрати інший можливий спосіб направлення повідомлення.

5.12. Виконавець не несе відповідальності за ненадання Замовнику додаткових послуг (в т.ч. послуг Лижної школи) у разі, якщо такі додаткові послуги, зважаючи на їх специфіку, не можуть бути надані через погодні умови (в т.ч. послуги Лижної школи не надаються, якщо денна температура повітря вища за 6 градусів за Цельсієм).

5.13. Замовник самостійно відповідає за схоронність в речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, що належать Замовнику та/або третім особам, що проживають разом з Замовником. У разі втрати чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця. Якщо до закінчення строку проживання Замовник не повідомив Виконавця про втрату чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей, вважається, що такі речі не були втрачені чи пошкоджені.

5.14.  Відповідальність на Виконавця може бути накладена виключно на підставі рішення суду.

5.15. Замовник самостійно несе всю відповідальність у разі невиконання Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, зобов’язань, передбачених у п. 3.3.7. цього Договору, та/або вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України.  

5.16. У разі застосування компетентними органами до Виконавця будь-яких штрафних санкцій, спричинених невиконанням Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України, Замовник зобов’язується відшкодувати (компенсувати) всі понесені Виконавцем у зв’язку з цим витрати та збитки. Таке відшкодування (компенсація) здійснюється Замовником протягом трьох робочих днів з дати направлення відповідної вимоги Виконавцем.

6.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі  спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв’язку з його виконанням, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разу неможливості врегулювання спору шляхом переговорів такий спір передається на розгляд суду відповідно до встановленої чинним законодавством України підсудності та підвідомчості спору.

 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту прийняття його умов Замовником шляхом оплати послуг згідно виставленого рахунка Виконавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії даного Договору.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник надає безумовну згоду на фотографування себе, Гостей (в т.ч. малолітніх/неповнолітніх дітей) у місцях загального користування на території, де надаються основні та/або додаткові послуги Виконавця, з метою використання фотоматеріалів в рекламних заходах Виконавця.

Виконавець має право без будь-якого попереднього погодження з Замовником (Гостями) використовувати фотоматеріали в своїх рекламних компаніях, шляхом їх публікування в мережі інтернет, на рекламних банерах, соціальних мережах тощо.

8.2. Підписанням цього Договору Замовник надає згоду на участь своїх малолітніх/неповнолітніх дітей в анімаційних заходах, що проводяться в Місці надання послуг. Замовник зобов’язується попередньо ознайомитися з правилами проведення анімаційних заходів, погодитися з ними та нести особисту відповідальність за виконання цих правил особисто та своїми малолітніми/неповнолітніми дітьми.

8.3. Приєднанням до цього Договору Замовник надає згоду на включення його персональних даних та персональних даних Гостей (яким разом з ним надаються послуги з розміщення) до бази персональних даних Виконавця і на здійснення їх обробки. З моменту набрання чинності цим Договором Замовник вважається повідомленим належним чином про факт включення персональних даних Замовника та Гостей до бази персональних даних Виконавця, про здійснення обробки цих даних. Замовник приєднанням до цього Договору підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

 


 

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення
ФОП РИБЧАК Н.М.

 

Виконавець: фізична особа – підприємець Рибчак Наталія Михайлівнащо діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2984602003, з однієї сторони, та

Замовник: будь-яка особа (її уповноважений представник) з другої сторони, разом іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг з тимчасового проживання (надалі - Договір) відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України про подане нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Публічна оферта (договір) – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з тимчасового розміщення кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти про надання послуг з тимчасового розміщення – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату вартості послуг Виконавця відповідно до виставленого рахунка на оплату, виставленого Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент здійснення Замовником оплати вартості послуг згідно рахунка Виконавця та зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення грошових коштів у касу Виконавця.

1.4. Місце надання послуг: Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, с. Поляниця, участок Прохідний.

1.5. Основні послуги – послуги Виконавця, що включається до вартості розміщення (ціни Номера) і надаються Замовнику згідно з цим Договором.

1.6. Додаткові послуги - послуги, що не належать до основних послуг Виконавця, які можуть замовляються і оплачуються Замовником (Гостями) додатково.

1.7. Правила проживання – встановлені Виконавцем згідно вимог чинного законодавства та обов’язкові до виконання Гостями правила поводження на Території, користування Номерами та майном, що знаходиться на Території.

1.8.  Гості – фізичні особи, що є Замовниками за цим Договором, а також інші фізичні особи, які разом з Замовником споживають основні та/або Додаткові послуги відповідно до Правил проживання.

1.9. Бронювання – закріплення за Замовником Номера(ів) після отримання Виконавцем повної або часткової попередньої оплати за Послуги.

1.10. Ануляція бронювання – одностороння відмова Замовника від заброньованих послуг.

1.11. Зміна бронювання – зміна періоду розміщення, зменшення чи збільшення кількості днів розміщення, зміна категорії Номера, кількості Гостей та / або інших істотних умов бронювання.

1.12. Номер – індивідуально визначене, спеціально обладнане житлове приміщення, розташоване у Місці надання послуг, передбачене для розміщення Гостей. Номери можуть поділятися на категорії в залежності від їх розташування, комплектації, розмірів, кількості місць для проживання та інших характеристик (номер, котедж, апартаменти тощо).

1.13. Карантинні заходи – будь-які заходи, обмеження чи інші дії, необхідність яких передбачені державними нормативно-правовими актами,  спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

 

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем за плату Замовнику послуг з тимчасового розміщення фізичних осіб шляхом надання Номера для тимчасового проживання у Місці надання послуг, а також інших послуг, пов’язаних з тимчасовим розміщенням та проживанням.

2.2. Послуги надаються Виконавцем Замовнику згідно із замовленням на бронювання, при цьому бронюванню підлягає обрана Замовником категорія Номеру. При наявності декількох Номерів однієї категорії бронювання вважається виконаним належним чином, якщо Виконавцем було надано Замовнику будь-який з Номерів відповідної категорії (попереднє погодження з Замовником не вимагається).

2.3. Замовлення на бронювання містить: категорію Номера (ів), кількість Гостей, дати заїзду / виїзду, вартість проживання та за необхідності іншу інформацію.

2.4. Встановлюється наступний розрахунковий час: заселення в Номер – після 15.00 години в день заїзду, виселення з Номеру – до 12.00 години в день виїзду. Зміна розрахункового часу (ранній заїзд / пізній виїзд) можлива виключно за попереднім погодженням Сторін та за умови попередньої оплати Замовником додаткового часу користування Номером.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Послуги в повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. На вимогу Замовника надати йому повну та достовірну інформацію про види Послуг, які можуть бути надані, їх вартість тощо.

3.1.3. Своєчасно, за 14 календарних днів до дати заїзду, інформувати Замовника про зміни вартості Послуг та особливості їх надання.

3.1.4. Розмістити Гостей, визначених за переліком Замовника, згідно з замовленням на бронювання.

3.1.5. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

 

  1. Виконавець має право:

3.2.1. Змінювати вартість послуг, які ще не були оплачені, повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, вказаної в замовленні на бронювання.

3.2.2. Для надання Додаткових послуг залучати третіх осіб без будь-якого попереднього погодження з Замовником. 

3.2.3. Відмовити у наданні Послуг у випадках:

- У разі невиконання Замовником п.п. 4.2. - 4.4. цього Договору щодо оплати замовлених Послуг (в т.ч. Виконавець має право не заселяти в Номер та не видавати ключі від Номеру до проведення Замовником оплати замовлених послуг у повному розмірі відповідно до рахунка на оплату). При цьому до Замовника застосовується відповідальність, передбачена пунктом 5.5. цього Договору для випадків ануляції/зміни бронювання.

- На час дії Карантинних заходів - у випадку виявлення ознак гострої респіраторної інфекції у Гостей.

-  На час дії Карантинних заходів – у випадку наявності підвищеної температури тіла у Гостей та в інших випадках, якщо надання послуг може спричинити нанесення шкоди здоров’ю та життю інших осіб.

- З власної ініціативи, без надання Замовнику будь-яких пояснень чи обгрунтувань щодо підстав для такої відмови (у будь-який час до початку надання Послуг за цим Договором). При цьому у разі здійснення Замовником попередньої оплати за цим Договором – Виконавець повертає Замовнику оплачені грошові кошти і будь-які претензії зі сторони Замовника висуватися не можуть.

3.2.4. Припинити надання послуг у разі, якщо під час надання послуг у Замовника та / або Гостей, було виявлено ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19.

3.2.5. Змінювати обсяг Додаткових послуг у разі настання обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін.

3.2.6. Отримувати від Замовника інформацію та документи відповідно до п. 3.3.6., п. 3.3.8. цього Договору, знімати копії документів  (в т.ч. скановані), зберігати такі копії, використовувати надану інформацію про Замовника та Гостей в цілях формування клієнтської бази, ведення внутрішньої статистики, для ведення бухгалтерського обліку, для здійснення Виконавцем функцій податкового агента у передбачених законодавством випадках (сплата туристичного збору тощо).

3.2.7. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд здійснювати обслуговування та надавати інформацію під час надання Послуг державною мовою та/або іншою мовою, прийнятною для Сторін. При цьому з моменту оплати Послуг Замовником та вступу в дію цього Договору Замовник вважається таким, що надав свою згоду  (висловив прохання) на здійснення персонального обслуговування Замовника / Гостей (відповідно до п. 1.8. цього Договору) іншою мовою, відмінною від державної та прийнятною для Сторін.

3.2.8. Виконавець має право без застосування до нього будь-якої відповідальності чи штрафних санкцій відмовити в наданні Послуг Замовнику та/або Гостям, що прибули разом з ним, у разі невиконання Замовником п.п. 3.3.7. – 3.3.8. цього Договору. При цьому внесена Замовником попередня оплата за Послуги поверненню не підлягає.

 

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг.

3.3.2. Повідомляти Виконавця про анулювання бронювання шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу: booking@krasna.com.ua не пізніше, ніж за 15 календарних днів до попередньо заброньованої дати.

3.3.3. На вимогу Виконавця проходити обстеження для виявлення ознак, що могли б свідчити про наявність вірусного захворювання (вимірювання температури тіла). Відмова може вважатися недотриманням правил внутрішнього розпорядку та Карантинних заходів і тягнути за собою роз’яснення наслідків, а за наявності підстав – надіслання повідомлення в уповноважені органи.

3.3.4. Самостійно нести відповідальність за себе особисто та/або за третіх осіб, що проживають разом з Замовником, щодо:

- стану здоров’я та самопочуття;

- дотримання санітарних норм, правил особистої гігієни, протиепідемічних заходів ( в тому числі застосування дезінфікуючих засобів) для запобігання поширенню вірусів, інфекцій тощо;

- дотримання правил технічної безпеки під час користування електроприладами та іншим обладнанням, устаткуванням;

- дотримання правил протипожежної безпеки;

- належного нагляду за дітьми;

- збереження власних речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей.

3.3.5. Якщо у Замовника та / або Гостей під час надання послуг виявилися ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19, - негайно повідомити Виконавця та за необхідності дотримуватися самоізоляції.

3.3.6. При заселенні на вимогу Виконавця (його представників) надавати оригінали документів, що посвідчують особу Замовника та Гостей, що проживають разом з Замовником (паспорт громадянина України, посвідчення водія тощо), надати Виконавцю можливість копіювати такі документи,  а також надавати контактну та іншу інформацію, в т.ч.: адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, інформацію про малолітніх дітей та  неповнолітніх осіб тощо.

3.3.7. Замовник гарантує наявність у нього та Гостей, що прибувають разом з Замовником, (крім осіб, які не досягли 18 років) достовірних та належним чином оформлених документів, обов’язковість яких встановлено Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами, в редакції, чинній на дату заселення.

3.3.8. На вимогу Виконавця надати підтвердження наявності документів, передбачених у п.3.7. цього Договору, а також надати можливість Виконавцю зняти копії таких документів.

 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати своєчасно та в повному обсязі Послуги на встановлених цією .

3.4.2. Відмовитись від заброньованих послуг в строки та в порядку, визначених цим Договором.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, встановлюється Виконавцем та вказується в рахунку на оплату, який надається Замовнику. У разі виникнення у Замовника будь-яких питань чи зауважень щодо вартості Послуг, зазначеної в рахунку на оплату, Замовник має право звернутися до Виконавця для отримання роз’яснень або відмовитися від оплати рахунка. Оплата Замовником рахунка Виконавця є підтвердженням його абсолютної згоди з вартість послуг. Після оплати рахунка Виконавця будь-які зауваження або вимоги Замовника щодо вартості послуг Виконавцем не приймаються.

4.2. Оплата за послуги Виконавця здійснюється Замовником у формі попередньої оплати в розмірі 100 % (сто відсотків) від загальної вартості Послуг, що замовляються. Часткова попередня оплата можлива виключно за попередньою домовленістю Сторін, при цьому Замовник зобов’язується здійснити повний розрахунок за замовлені послуги не пізніше дня заїзду.

4.3. Оплата послуг здійснюється Замовником у національній валюті гривні шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Додатково до вартості послуг Замовник  сплачує туристичний збір в порядку та .у розмірі, визначених чинним законодавством України.

4.5. У разу дострокового виїзду Замовника з Номеру (ів) з незалежних від Виконавця причин, послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і оплачені грошові кошти Замовнику  не повертаються.

4.6. Виконавець не повертає Замовнику кошти, що були сплачені останнім у разі ненадання Послуг через обставини, що не залежать від волевиявлення Сторін (форс-мажорні обставини, обмежувальні  дії органів виконавчої влади, епідемії, карантини тощо).

4.7. Виконавець не повертає Замовнику грошові кошти у разі ненадання Послуг з причини порушення Замовником умов цього Договору або правил перебування у Місці надання послуг.

4.8. Грошові кошти, оплачені Замовником відповідно до акційних пропозицій Виконавця, поверненню не підлягають.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

5.2. У випадку відмови Замовника від заброньованих послуг, зменшення строку перебування чи кількості заброньованих Номерів Замовник сплачує Виконавцю штраф.

5.3. Ануляція/зміна бронювання без сплати штрафу можлива не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати заїзду. Ануляція без сплати штрафу можлива виключно для послуг, вартість яких визначена за стандартним тарифом Виконавця. При ануляції бронювання, здійсненого на умовах акційних пропозицій Виконавця, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф відповідно до умов цього Договору. 

5.4. При ануляції/зміні бронювання менш, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, штраф становить 50% від вартості Послуг за весь період  проживання (тобто Замовнику повертається 50% від вартості оплачених ним послуг Виконавця). Ануляція дійсна лише для основного тарифу на послуги.

5.5. При ануляції/зміні бронювання менше, ніж за 10 календарних днів до заїзду, штраф становить 100% вартості Послуг за весь період проживання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.6. При ануляції/перенесенні бронювання за акційними пропозиціями та/або цінами святкового періоду із Замовника стягується штраф у розмірі 100% вартості Послуг за весь період бронювання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.7. У разі, якщо Замовник  до 18.00 години в дату заїзду не прибув  до Місця надання послуг та не повідомив Виконавця про перенесення часу заїзду, Виконавець залишає за собою право анулювати бронювання повністю.

5.8. Пошкодження, нанесені Замовником майну Виконавця, відшкодовуються Замовником у розмірі фактичних збитків на підставі акта, складеного у встановленому порядку. У такому випадку фактичні збитки мають бути підтверджені відповідними документами (рахунками, квитанціями тощо).

 5.9. Замовник бере на себе повну матеріальну відповідальність за збитки заподіяними майну Виконавця Гостями, що перебувають в Місці надання послуг разом з Замовником.

5.10. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене форс-мажорними обставинами, які виникли після підписання цього Договору та не могли бути відвернені розумними діями Сторін. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, режимів надзвичайного та/або воєнного стану, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,  експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. До обставин непереборної сили включаються пандемія, карантинні заходи, дії українських або іноземних урядових органів, пов'язані з COVID-19, умови в країні, регіоні, що ставлять під загрозу здоров'я персоналу, недоступність персоналу і/або предметів постачання,  обмеження в пересуванні персоналу тощо).

5.11. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом п’яти робочих днів з дати настання таких обставин повідомити другу Сторону (письмово або засобами електронної пошти). У разі спричиненої обставинами непереборної сили відсутності технічних можливостей для направлення зазначеного повідомлення у вказаний строк – Сторона зобов’язується повідомити про настання форс-мажору другу Сторону одразу після відновлення технічних можливостей або обрати інший можливий спосіб направлення повідомлення.

5.12. Виконавець не несе відповідальності за ненадання Замовнику додаткових послуг (в т.ч. послуг Лижної школи) у разі, якщо такі додаткові послуги, зважаючи на їх специфіку, не можуть бути надані через погодні умови (в т.ч. послуги Лижної школи не надаються, якщо денна температура повітря вища за 6 градусів за Цельсієм).

5.13. Замовник самостійно відповідає за схоронність в речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, що належать Замовнику та/або третім особам, що проживають разом з Замовником. У разі втрати чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця. Якщо до закінчення строку проживання Замовник не повідомив Виконавця про втрату чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей, вважається, що такі речі не були втрачені чи пошкоджені.

5.14.  Відповідальність на Виконавця може бути накладена виключно на підставі рішення суду.

5.15. Замовник самостійно несе всю відповідальність у разі невиконання Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, зобов’язань, передбачених у п. 3.3.7. цього Договору, та/або вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України.  

5.16. У разі застосування компетентними органами до Виконавця будь-яких штрафних санкцій, спричинених невиконанням Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України, Замовник зобов’язується відшкодувати (компенсувати) всі понесені Виконавцем у зв’язку з цим витрати та збитки. Таке відшкодування (компенсація) здійснюється Замовником протягом трьох робочих днів з дати направлення відповідної вимоги Виконавцем.

6.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі  спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв’язку з його виконанням, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разу неможливості врегулювання спору шляхом переговорів такий спір передається на розгляд суду відповідно до встановленої чинним законодавством України підсудності та підвідомчості спору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту прийняття його умов Замовником шляхом оплати послуг згідно виставленого рахунка Виконавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії даного Договору.

 8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник надає безумовну згоду на фотографування себе, Гостей (в т.ч. малолітніх/неповнолітніх дітей) у місцях загального користування на території, де надаються основні та/або додаткові послуги Виконавця, з метою використання фотоматеріалів в рекламних заходах Виконавця.

Виконавець має право без будь-якого попереднього погодження з Замовником (Гостями) використовувати фотоматеріали в своїх рекламних компаніях, шляхом їх публікування в мережі інтернет, на рекламних банерах, соціальних мережах тощо.

8.2. Підписанням цього Договору Замовник надає згоду на участь своїх малолітніх/неповнолітніх дітей в анімаційних заходах, що проводяться в Місці надання послуг. Замовник зобов’язується попередньо ознайомитися з правилами проведення анімаційних заходів, погодитися з ними та нести особисту відповідальність за виконання цих правил особисто та своїми малолітніми/неповнолітніми дітьми.

8.3. Приєднанням до цього Договору Замовник надає згоду на включення його персональних даних та персональних даних Гостей (яким разом з ним надаються послуги з розміщення) до бази персональних даних Виконавця і на здійснення їх обробки. З моменту набрання чинності цим Договором Замовник вважається повідомленим належним чином про факт включення персональних даних Замовника та Гостей до бази персональних даних Виконавця, про здійснення обробки цих даних. Замовник приєднанням до цього Договору підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.


 

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення
ФОП ЖЕЛДАК Л.Д.

Виконавець: фізична особа – підприємець Желдак Людмила Дмитрівнащо діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2077507762, з однієї сторони, та

Замовник: будь-яка особа (її уповноважений представник) з другої сторони, разом іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг з тимчасового проживання (надалі - Договір) відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України про подане нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Публічна оферта (договір) – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з тимчасового розміщення кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти про надання послуг з тимчасового розміщення – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату вартості послуг Виконавця відповідно до виставленого рахунка на оплату, виставленого Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент здійснення Замовником оплати вартості послуг згідно рахунка Виконавця та зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення грошових коштів у касу Виконавця.

1.4. Місце надання послуг: Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, с. Поляниця, участок Прохідний.

1.5. Основні послуги – послуги Виконавця, що включається до вартості розміщення (ціни Номера) і надаються Замовнику згідно з цим Договором.

1.6. Додаткові послуги - послуги, що не належать до основних послуг Виконавця, які можуть замовляються і оплачуються Замовником (Гостями) додатково.

1.7. Правила проживання – встановлені Виконавцем згідно вимог чинного законодавства та обов’язкові до виконання Гостями правила поводження на Території, користування Номерами та майном, що знаходиться на Території.

1.8.  Гості – фізичні особи, що є Замовниками за цим Договором, а також інші фізичні особи, які разом з Замовником споживають основні та/або Додаткові послуги відповідно до Правил проживання.

1.9. Бронювання – закріплення за Замовником Номера(ів) після отримання Виконавцем повної або часткової попередньої оплати за Послуги.

1.10. Ануляція бронювання – одностороння відмова Замовника від заброньованих послуг.

1.11. Зміна бронювання – зміна періоду розміщення, зменшення чи збільшення кількості днів розміщення, зміна категорії Номера, кількості Гостей та / або інших істотних умов бронювання.

1.12. Номер – індивідуально визначене, спеціально обладнане житлове приміщення, розташоване у Місці надання послуг, передбачене для розміщення Гостей. Номери можуть поділятися на категорії в залежності від їх розташування, комплектації, розмірів, кількості місць для проживання та інших характеристик (номер, котедж, апартаменти тощо).

1.13. Карантинні заходи – будь-які заходи, обмеження чи інші дії, необхідність яких передбачені державними нормативно-правовими актами,  спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем за плату Замовнику послуг з тимчасового розміщення фізичних осіб шляхом надання Номера для тимчасового проживання у Місці надання послуг, а також інших послуг, пов’язаних з тимчасовим розміщенням та проживанням.

2.2. Послуги надаються Виконавцем Замовнику згідно із замовленням на бронювання, при цьому бронюванню підлягає обрана Замовником категорія Номеру. При наявності декількох Номерів однієї категорії бронювання вважається виконаним належним чином, якщо Виконавцем було надано Замовнику будь-який з Номерів відповідної категорії (попереднє погодження з Замовником не вимагається).

2.3. Замовлення на бронювання містить: категорію Номера (ів), кількість Гостей, дати заїзду / виїзду, вартість проживання та за необхідності іншу інформацію.

2.4. Встановлюється наступний розрахунковий час: заселення в Номер – після 15.00 години в день заїзду, виселення з Номеру – до 12.00 години в день виїзду. Зміна розрахункового часу (ранній заїзд / пізній виїзд) можлива виключно за попереднім погодженням Сторін та за умови попередньої оплати Замовником додаткового часу користування Номером.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Послуги в повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. На вимогу Замовника надати йому повну та достовірну інформацію про види Послуг, які можуть бути надані, їх вартість тощо.

3.1.3. Своєчасно, за 14 календарних днів до дати заїзду, інформувати Замовника про зміни вартості Послуг та особливості їх надання.

3.1.4. Розмістити Гостей, визначених за переліком Замовника, згідно з замовленням на бронювання.

3.1.5. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

 

  1. Виконавець має право:

3.2.1. Змінювати вартість послуг, які ще не були оплачені, повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, вказаної в замовленні на бронювання.

3.2.2. Для надання Додаткових послуг залучати третіх осіб без будь-якого попереднього погодження з Замовником. 

3.2.3. Відмовити у наданні Послуг у випадках:

- У разі невиконання Замовником п.п. 4.2. - 4.4. цього Договору щодо оплати замовлених Послуг (в т.ч. Виконавець має право не заселяти в Номер та не видавати ключі від Номеру до проведення Замовником оплати замовлених послуг у повному розмірі відповідно до рахунка на оплату). При цьому до Замовника застосовується відповідальність, передбачена пунктом 5.5. цього Договору для випадків ануляції/зміни бронювання.

- На час дії Карантинних заходів - у випадку виявлення ознак гострої респіраторної інфекції у Гостей.

-  На час дії Карантинних заходів – у випадку наявності підвищеної температури тіла у Гостей та в інших випадках, якщо надання послуг може спричинити нанесення шкоди здоров’ю та життю інших осіб.

- З власної ініціативи, без надання Замовнику будь-яких пояснень чи обгрунтувань щодо підстав для такої відмови (у будь-який час до початку надання Послуг за цим Договором). При цьому у разі здійснення Замовником попередньої оплати за цим Договором – Виконавець повертає Замовнику оплачені грошові кошти і будь-які претензії зі сторони Замовника висуватися не можуть.

3.2.4. Припинити надання послуг у разі, якщо під час надання послуг у Замовника та / або Гостей, було виявлено ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19.

3.2.5. Змінювати обсяг Додаткових послуг у разі настання обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін.

3.2.6. Отримувати від Замовника інформацію та документи відповідно до п. 3.3.6., п. 3.3.8. цього Договору, знімати копії документів  (в т.ч. скановані), зберігати такі копії, використовувати надану інформацію про Замовника та Гостей в цілях формування клієнтської бази, ведення внутрішньої статистики, для ведення бухгалтерського обліку, для здійснення Виконавцем функцій податкового агента у передбачених законодавством випадках (сплата туристичного збору тощо).

3.2.7. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд здійснювати обслуговування та надавати інформацію під час надання Послуг державною мовою та/або іншою мовою, прийнятною для Сторін. При цьому з моменту оплати Послуг Замовником та вступу в дію цього Договору Замовник вважається таким, що надав свою згоду  (висловив прохання) на здійснення персонального обслуговування Замовника / Гостей (відповідно до п. 1.8. цього Договору) іншою мовою, відмінною від державної та прийнятною для Сторін.

3.2.8. Виконавець має право без застосування до нього будь-якої відповідальності чи штрафних санкцій відмовити в наданні Послуг Замовнику та/або Гостям, що прибули разом з ним, у разі невиконання Замовником п.п. 3.3.7. – 3.3.8. цього Договору. При цьому внесена Замовником попередня оплата за Послуги поверненню не підлягає.

 

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг.

3.3.2. Повідомляти Виконавця про анулювання бронювання шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу: booking@krasna.com.ua не пізніше, ніж за 15 календарних днів до попередньо заброньованої дати.

3.3.3. На вимогу Виконавця проходити обстеження для виявлення ознак, що могли б свідчити про наявність вірусного захворювання (вимірювання температури тіла). Відмова може вважатися недотриманням правил внутрішнього розпорядку та Карантинних заходів і тягнути за собою роз’яснення наслідків, а за наявності підстав – надіслання повідомлення в уповноважені органи.

3.3.4. Самостійно нести відповідальність за себе особисто та/або за третіх осіб, що проживають разом з Замовником, щодо:

- стану здоров’я та самопочуття;

- дотримання санітарних норм, правил особистої гігієни, протиепідемічних заходів ( в тому числі застосування дезінфікуючих засобів) для запобігання поширенню вірусів, інфекцій тощо;

- дотримання правил технічної безпеки під час користування електроприладами та іншим обладнанням, устаткуванням;

- дотримання правил протипожежної безпеки;

- належного нагляду за дітьми;

- збереження власних речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей.

3.3.5. Якщо у Замовника та / або Гостей під час надання послуг виявилися ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19, - негайно повідомити Виконавця та за необхідності дотримуватися самоізоляції.

3.3.6. При заселенні на вимогу Виконавця (його представників) надавати оригінали документів, що посвідчують особу Замовника та Гостей, що проживають разом з Замовником (паспорт громадянина України, посвідчення водія тощо), надати Виконавцю можливість копіювати такі документи,  а також надавати контактну та іншу інформацію, в т.ч.: адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, інформацію про малолітніх дітей та  неповнолітніх осіб тощо.

3.3.7. Замовник гарантує наявність у нього та Гостей, що прибувають разом з Замовником, (крім осіб, які не досягли 18 років) достовірних та належним чином оформлених документів, обов’язковість яких встановлено Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами, в редакції, чинній на дату заселення.

3.3.8. На вимогу Виконавця надати підтвердження наявності документів, передбачених у п.3.7. цього Договору, а також надати можливість Виконавцю зняти копії таких документів.

 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати своєчасно та в повному обсязі Послуги на встановлених цією .

3.4.2. Відмовитись від заброньованих послуг в строки та в порядку, визначених цим Договором.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, встановлюється Виконавцем та вказується в рахунку на оплату, який надається Замовнику. У разі виникнення у Замовника будь-яких питань чи зауважень щодо вартості Послуг, зазначеної в рахунку на оплату, Замовник має право звернутися до Виконавця для отримання роз’яснень або відмовитися від оплати рахунка. Оплата Замовником рахунка Виконавця є підтвердженням його абсолютної згоди з вартість послуг. Після оплати рахунка Виконавця будь-які зауваження або вимоги Замовника щодо вартості послуг Виконавцем не приймаються.

4.2. Оплата за послуги Виконавця здійснюється Замовником у формі попередньої оплати в розмірі 100 % (сто відсотків) від загальної вартості Послуг, що замовляються. Часткова попередня оплата можлива виключно за попередньою домовленістю Сторін, при цьому Замовник зобов’язується здійснити повний розрахунок за замовлені послуги не пізніше дня заїзду.

4.3. Оплата послуг здійснюється Замовником у національній валюті гривні шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Додатково до вартості послуг Замовник  сплачує туристичний збір в порядку та .у розмірі, визначених чинним законодавством України.

4.5. У разу дострокового виїзду Замовника з Номеру (ів) з незалежних від Виконавця причин, послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і оплачені грошові кошти Замовнику  не повертаються.

4.6. Виконавець не повертає Замовнику кошти, що були сплачені останнім у разі ненадання Послуг через обставини, що не залежать від волевиявлення Сторін (форс-мажорні обставини, обмежувальні  дії органів виконавчої влади, епідемії, карантини тощо).

4.7. Виконавець не повертає Замовнику грошові кошти у разі ненадання Послуг з причини порушення Замовником умов цього Договору або правил перебування у Місці надання послуг.

4.8. Грошові кошти, оплачені Замовником відповідно до акційних пропозицій Виконавця, поверненню не підлягають.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

5.2. У випадку відмови Замовника від заброньованих послуг, зменшення строку перебування чи кількості заброньованих Номерів Замовник сплачує Виконавцю штраф.

5.3. Ануляція/зміна бронювання без сплати штрафу можлива не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати заїзду. Ануляція без сплати штрафу можлива виключно для послуг, вартість яких визначена за стандартним тарифом Виконавця. При ануляції бронювання, здійсненого на умовах акційних пропозицій Виконавця, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф відповідно до умов цього Договору. 

5.4. При ануляції/зміні бронювання менш, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, штраф становить 50% від вартості Послуг за весь період  проживання (тобто Замовнику повертається 50% від вартості оплачених ним послуг Виконавця). Ануляція дійсна лише для основного тарифу на послуги.

5.5. При ануляції/зміні бронювання менше, ніж за 10 календарних днів до заїзду, штраф становить 100% вартості Послуг за весь період проживання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.6. При ануляції/перенесенні бронювання за акційними пропозиціями та/або цінами святкового періоду із Замовника стягується штраф у розмірі 100% вартості Послуг за весь період бронювання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.7. У разі, якщо Замовник  до 18.00 години в дату заїзду не прибув  до Місця надання послуг та не повідомив Виконавця про перенесення часу заїзду, Виконавець залишає за собою право анулювати бронювання повністю.

5.8. Пошкодження, нанесені Замовником майну Виконавця, відшкодовуються Замовником у розмірі фактичних збитків на підставі акта, складеного у встановленому порядку. У такому випадку фактичні збитки мають бути підтверджені відповідними документами (рахунками, квитанціями тощо).

 5.9. Замовник бере на себе повну матеріальну відповідальність за збитки заподіяними майну Виконавця Гостями, що перебувають в Місці надання послуг разом з Замовником.

5.10. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене форс-мажорними обставинами, які виникли після підписання цього Договору та не могли бути відвернені розумними діями Сторін. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, режимів надзвичайного та/або воєнного стану, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,  експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. До обставин непереборної сили включаються пандемія, карантинні заходи, дії українських або іноземних урядових органів, пов'язані з COVID-19, умови в країні, регіоні, що ставлять під загрозу здоров'я персоналу, недоступність персоналу і/або предметів постачання,  обмеження в пересуванні персоналу тощо).

5.11. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом п’яти робочих днів з дати настання таких обставин повідомити другу Сторону (письмово або засобами електронної пошти). У разі спричиненої обставинами непереборної сили відсутності технічних можливостей для направлення зазначеного повідомлення у вказаний строк – Сторона зобов’язується повідомити про настання форс-мажору другу Сторону одразу після відновлення технічних можливостей або обрати інший можливий спосіб направлення повідомлення.

5.12. Виконавець не несе відповідальності за ненадання Замовнику додаткових послуг (в т.ч. послуг Лижної школи) у разі, якщо такі додаткові послуги, зважаючи на їх специфіку, не можуть бути надані через погодні умови (в т.ч. послуги Лижної школи не надаються, якщо денна температура повітря вища за 6 градусів за Цельсієм).

5.13. Замовник самостійно відповідає за схоронність в речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, що належать Замовнику та/або третім особам, що проживають разом з Замовником. У разі втрати чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця. Якщо до закінчення строку проживання Замовник не повідомив Виконавця про втрату чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей, вважається, що такі речі не були втрачені чи пошкоджені.

5.14.  Відповідальність на Виконавця може бути накладена виключно на підставі рішення суду.

5.15. Замовник самостійно несе всю відповідальність у разі невиконання Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, зобов’язань, передбачених у п. 3.3.7. цього Договору, та/або вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України.  

5.16. У разі застосування компетентними органами до Виконавця будь-яких штрафних санкцій, спричинених невиконанням Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України, Замовник зобов’язується відшкодувати (компенсувати) всі понесені Виконавцем у зв’язку з цим витрати та збитки. Таке відшкодування (компенсація) здійснюється Замовником протягом трьох робочих днів з дати направлення відповідної вимоги Виконавцем.

6.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі  спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв’язку з його виконанням, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разу неможливості врегулювання спору шляхом переговорів такий спір передається на розгляд суду відповідно до встановленої чинним законодавством України підсудності та підвідомчості спору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту прийняття його умов Замовником шляхом оплати послуг згідно виставленого рахунка Виконавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії даного Договору.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник надає безумовну згоду на фотографування себе, Гостей (в т.ч. малолітніх/неповнолітніх дітей) у місцях загального користування на території, де надаються основні та/або додаткові послуги Виконавця, з метою використання фотоматеріалів в рекламних заходах Виконавця.

Виконавець має право без будь-якого попереднього погодження з Замовником (Гостями) використовувати фотоматеріали в своїх рекламних компаніях, шляхом їх публікування в мережі інтернет, на рекламних банерах, соціальних мережах тощо.

8.2. Підписанням цього Договору Замовник надає згоду на участь своїх малолітніх/неповнолітніх дітей в анімаційних заходах, що проводяться в Місці надання послуг. Замовник зобов’язується попередньо ознайомитися з правилами проведення анімаційних заходів, погодитися з ними та нести особисту відповідальність за виконання цих правил особисто та своїми малолітніми/неповнолітніми дітьми.

8.3. Приєднанням до цього Договору Замовник надає згоду на включення його персональних даних та персональних даних Гостей (яким разом з ним надаються послуги з розміщення) до бази персональних даних Виконавця і на здійснення їх обробки. З моменту набрання чинності цим Договором Замовник вважається повідомленим належним чином про факт включення персональних даних Замовника та Гостей до бази персональних даних Виконавця, про здійснення обробки цих даних. Замовник приєднанням до цього Договору підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

 

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення
ФОП ЄФІМЕНКО І.В.

Виконавець: фізична особа – підприємець Єфіменко Ірина Віталіївнащо діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3670404340, з однієї сторони, та

Замовник: будь-яка особа (її уповноважений представник) з другої сторони, разом іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг з тимчасового проживання (надалі - Договір) відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України про подане нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Публічна оферта (договір) – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з тимчасового розміщення кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти про надання послуг з тимчасового розміщення – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату вартості послуг Виконавця відповідно до виставленого рахунка на оплату, виставленого Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент здійснення Замовником оплати вартості послуг згідно рахунка Виконавця та зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення грошових коштів у касу Виконавця.

1.4. Місце надання послуг: Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, с. Поляниця, участок Прохідний.

1.5. Основні послуги – послуги Виконавця, що включається до вартості розміщення (ціни Номера) і надаються Замовнику згідно з цим Договором.

1.6. Додаткові послуги - послуги, що не належать до основних послуг Виконавця, які можуть замовляються і оплачуються Замовником (Гостями) додатково.

1.7. Правила проживання – встановлені Виконавцем згідно вимог чинного законодавства та обов’язкові до виконання Гостями правила поводження на Території, користування Номерами та майном, що знаходиться на Території.

1.8.  Гості – фізичні особи, що є Замовниками за цим Договором, а також інші фізичні особи, які разом з Замовником споживають основні та/або Додаткові послуги відповідно до Правил проживання.

1.9. Бронювання – закріплення за Замовником Номера(ів) після отримання Виконавцем повної або часткової попередньої оплати за Послуги.

1.10. Ануляція бронювання – одностороння відмова Замовника від заброньованих послуг.

1.11. Зміна бронювання – зміна періоду розміщення, зменшення чи збільшення кількості днів розміщення, зміна категорії Номера, кількості Гостей та / або інших істотних умов бронювання.

1.12. Номер – індивідуально визначене, спеціально обладнане житлове приміщення, розташоване у Місці надання послуг, передбачене для розміщення Гостей. Номери можуть поділятися на категорії в залежності від їх розташування, комплектації, розмірів, кількості місць для проживання та інших характеристик (номер, котедж, апартаменти тощо).

1.13. Карантинні заходи – будь-які заходи, обмеження чи інші дії, необхідність яких передбачені державними нормативно-правовими актами,  спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем за плату Замовнику послуг з тимчасового розміщення фізичних осіб шляхом надання Номера для тимчасового проживання у Місці надання послуг, а також інших послуг, пов’язаних з тимчасовим розміщенням та проживанням.

2.2. Послуги надаються Виконавцем Замовнику згідно із замовленням на бронювання, при цьому бронюванню підлягає обрана Замовником категорія Номеру. При наявності декількох Номерів однієї категорії бронювання вважається виконаним належним чином, якщо Виконавцем було надано Замовнику будь-який з Номерів відповідної категорії (попереднє погодження з Замовником не вимагається).

2.3. Замовлення на бронювання містить: категорію Номера (ів), кількість Гостей, дати заїзду / виїзду, вартість проживання та за необхідності іншу інформацію.

2.4. Встановлюється наступний розрахунковий час: заселення в Номер – після 15.00 години в день заїзду, виселення з Номеру – до 12.00 години в день виїзду. Зміна розрахункового часу (ранній заїзд / пізній виїзд) можлива виключно за попереднім погодженням Сторін та за умови попередньої оплати Замовником додаткового часу користування Номером.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Послуги в повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. На вимогу Замовника надати йому повну та достовірну інформацію про види Послуг, які можуть бути надані, їх вартість тощо.

3.1.3. Своєчасно, за 14 календарних днів до дати заїзду, інформувати Замовника про зміни вартості Послуг та особливості їх надання.

3.1.4. Розмістити Гостей, визначених за переліком Замовника, згідно з замовленням на бронювання.

3.1.5. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

 

  1. Виконавець має право:

3.2.1. Змінювати вартість послуг, які ще не були оплачені, повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, вказаної в замовленні на бронювання.

3.2.2. Для надання Додаткових послуг залучати третіх осіб без будь-якого попереднього погодження з Замовником. 

3.2.3. Відмовити у наданні Послуг у випадках:

- У разі невиконання Замовником п.п. 4.2. - 4.4. цього Договору щодо оплати замовлених Послуг (в т.ч. Виконавець має право не заселяти в Номер та не видавати ключі від Номеру до проведення Замовником оплати замовлених послуг у повному розмірі відповідно до рахунка на оплату). При цьому до Замовника застосовується відповідальність, передбачена пунктом 5.5. цього Договору для випадків ануляції/зміни бронювання.

- На час дії Карантинних заходів - у випадку виявлення ознак гострої респіраторної інфекції у Гостей.

-  На час дії Карантинних заходів – у випадку наявності підвищеної температури тіла у Гостей та в інших випадках, якщо надання послуг може спричинити нанесення шкоди здоров’ю та життю інших осіб.

- З власної ініціативи, без надання Замовнику будь-яких пояснень чи обгрунтувань щодо підстав для такої відмови (у будь-який час до початку надання Послуг за цим Договором). При цьому у разі здійснення Замовником попередньої оплати за цим Договором – Виконавець повертає Замовнику оплачені грошові кошти і будь-які претензії зі сторони Замовника висуватися не можуть.

3.2.4. Припинити надання послуг у разі, якщо під час надання послуг у Замовника та / або Гостей, було виявлено ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19.

3.2.5. Змінювати обсяг Додаткових послуг у разі настання обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін.

3.2.6. Отримувати від Замовника інформацію та документи відповідно до п. 3.3.6., п. 3.3.8. цього Договору, знімати копії документів  (в т.ч. скановані), зберігати такі копії, використовувати надану інформацію про Замовника та Гостей в цілях формування клієнтської бази, ведення внутрішньої статистики, для ведення бухгалтерського обліку, для здійснення Виконавцем функцій податкового агента у передбачених законодавством випадках (сплата туристичного збору тощо).

3.2.7. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд здійснювати обслуговування та надавати інформацію під час надання Послуг державною мовою та/або іншою мовою, прийнятною для Сторін. При цьому з моменту оплати Послуг Замовником та вступу в дію цього Договору Замовник вважається таким, що надав свою згоду  (висловив прохання) на здійснення персонального обслуговування Замовника / Гостей (відповідно до п. 1.8. цього Договору) іншою мовою, відмінною від державної та прийнятною для Сторін.

3.2.8. Виконавець має право без застосування до нього будь-якої відповідальності чи штрафних санкцій відмовити в наданні Послуг Замовнику та/або Гостям, що прибули разом з ним, у разі невиконання Замовником п.п. 3.3.7. – 3.3.8. цього Договору. При цьому внесена Замовником попередня оплата за Послуги поверненню не підлягає.

 

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг.

3.3.2. Повідомляти Виконавця про анулювання бронювання шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу: booking@krasna.com.ua не пізніше, ніж за 15 календарних днів до попередньо заброньованої дати.

3.3.3. На вимогу Виконавця проходити обстеження для виявлення ознак, що могли б свідчити про наявність вірусного захворювання (вимірювання температури тіла). Відмова може вважатися недотриманням правил внутрішнього розпорядку та Карантинних заходів і тягнути за собою роз’яснення наслідків, а за наявності підстав – надіслання повідомлення в уповноважені органи.

3.3.4. Самостійно нести відповідальність за себе особисто та/або за третіх осіб, що проживають разом з Замовником, щодо:

- стану здоров’я та самопочуття;

- дотримання санітарних норм, правил особистої гігієни, протиепідемічних заходів ( в тому числі застосування дезінфікуючих засобів) для запобігання поширенню вірусів, інфекцій тощо;

- дотримання правил технічної безпеки під час користування електроприладами та іншим обладнанням, устаткуванням;

- дотримання правил протипожежної безпеки;

- належного нагляду за дітьми;

- збереження власних речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей.

3.3.5. Якщо у Замовника та / або Гостей під час надання послуг виявилися ознаки гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання на COVID -19, - негайно повідомити Виконавця та за необхідності дотримуватися самоізоляції.

3.3.6. При заселенні на вимогу Виконавця (його представників) надавати оригінали документів, що посвідчують особу Замовника та Гостей, що проживають разом з Замовником (паспорт громадянина України, посвідчення водія тощо), надати Виконавцю можливість копіювати такі документи,  а також надавати контактну та іншу інформацію, в т.ч.: адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, інформацію про малолітніх дітей та  неповнолітніх осіб тощо.

3.3.7. Замовник гарантує наявність у нього та Гостей, що прибувають разом з Замовником, (крім осіб, які не досягли 18 років) достовірних та належним чином оформлених документів, обов’язковість яких встановлено Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами, в редакції, чинній на дату заселення.

3.3.8. На вимогу Виконавця надати підтвердження наявності документів, передбачених у п.3.7. цього Договору, а також надати можливість Виконавцю зняти копії таких документів.

 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати своєчасно та в повному обсязі Послуги на встановлених цією .

3.4.2. Відмовитись від заброньованих послуг в строки та в порядку, визначених цим Договором.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, встановлюється Виконавцем та вказується в рахунку на оплату, який надається Замовнику. У разі виникнення у Замовника будь-яких питань чи зауважень щодо вартості Послуг, зазначеної в рахунку на оплату, Замовник має право звернутися до Виконавця для отримання роз’яснень або відмовитися від оплати рахунка. Оплата Замовником рахунка Виконавця є підтвердженням його абсолютної згоди з вартість послуг. Після оплати рахунка Виконавця будь-які зауваження або вимоги Замовника щодо вартості послуг Виконавцем не приймаються.

4.2. Оплата за послуги Виконавця здійснюється Замовником у формі попередньої оплати в розмірі 100 % (сто відсотків) від загальної вартості Послуг, що замовляються. Часткова попередня оплата можлива виключно за попередньою домовленістю Сторін, при цьому Замовник зобов’язується здійснити повний розрахунок за замовлені послуги не пізніше дня заїзду.

4.3. Оплата послуг здійснюється Замовником у національній валюті гривні шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Додатково до вартості послуг Замовник  сплачує туристичний збір в порядку та .у розмірі, визначених чинним законодавством України.

4.5. У разу дострокового виїзду Замовника з Номеру (ів) з незалежних від Виконавця причин, послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і оплачені грошові кошти Замовнику  не повертаються.

4.6. Виконавець не повертає Замовнику кошти, що були сплачені останнім у разі ненадання Послуг через обставини, що не залежать від волевиявлення Сторін (форс-мажорні обставини, обмежувальні  дії органів виконавчої влади, епідемії, карантини тощо).

4.7. Виконавець не повертає Замовнику грошові кошти у разі ненадання Послуг з причини порушення Замовником умов цього Договору або правил перебування у Місці надання послуг.

4.8. Грошові кошти, оплачені Замовником відповідно до акційних пропозицій Виконавця, поверненню не підлягають.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

5.2. У випадку відмови Замовника від заброньованих послуг, зменшення строку перебування чи кількості заброньованих Номерів Замовник сплачує Виконавцю штраф.

5.3. Ануляція/зміна бронювання без сплати штрафу можлива не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати заїзду. Ануляція без сплати штрафу можлива виключно для послуг, вартість яких визначена за стандартним тарифом Виконавця. При ануляції бронювання, здійсненого на умовах акційних пропозицій Виконавця, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф відповідно до умов цього Договору. 

5.4. При ануляції/зміні бронювання менш, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, штраф становить 50% від вартості Послуг за весь період  проживання (тобто Замовнику повертається 50% від вартості оплачених ним послуг Виконавця). Ануляція дійсна лише для основного тарифу на послуги.

5.5. При ануляції/зміні бронювання менше, ніж за 10 календарних днів до заїзду, штраф становить 100% вартості Послуг за весь період проживання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.6. При ануляції/перенесенні бронювання за акційними пропозиціями та/або цінами святкового періоду із Замовника стягується штраф у розмірі 100% вартості Послуг за весь період бронювання (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.7. У разі, якщо Замовник  до 18.00 години в дату заїзду не прибув  до Місця надання послуг та не повідомив Виконавця про перенесення часу заїзду, Виконавець залишає за собою право анулювати бронювання повністю.

5.8. Пошкодження, нанесені Замовником майну Виконавця, відшкодовуються Замовником у розмірі фактичних збитків на підставі акта, складеного у встановленому порядку. У такому випадку фактичні збитки мають бути підтверджені відповідними документами (рахунками, квитанціями тощо).

 5.9. Замовник бере на себе повну матеріальну відповідальність за збитки заподіяними майну Виконавця Гостями, що перебувають в Місці надання послуг разом з Замовником.

5.10. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене форс-мажорними обставинами, які виникли після підписання цього Договору та не могли бути відвернені розумними діями Сторін. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, режимів надзвичайного та/або воєнного стану, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,  експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. До обставин непереборної сили включаються пандемія, карантинні заходи, дії українських або іноземних урядових органів, пов'язані з COVID-19, умови в країні, регіоні, що ставлять під загрозу здоров'я персоналу, недоступність персоналу і/або предметів постачання,  обмеження в пересуванні персоналу тощо).

5.11. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом п’яти робочих днів з дати настання таких обставин повідомити другу Сторону (письмово або засобами електронної пошти). У разі спричиненої обставинами непереборної сили відсутності технічних можливостей для направлення зазначеного повідомлення у вказаний строк – Сторона зобов’язується повідомити про настання форс-мажору другу Сторону одразу після відновлення технічних можливостей або обрати інший можливий спосіб направлення повідомлення.

5.12. Виконавець не несе відповідальності за ненадання Замовнику додаткових послуг (в т.ч. послуг Лижної школи) у разі, якщо такі додаткові послуги, зважаючи на їх специфіку, не можуть бути надані через погодні умови (в т.ч. послуги Лижної школи не надаються, якщо денна температура повітря вища за 6 градусів за Цельсієм).

5.13. Замовник самостійно відповідає за схоронність в речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, що належать Замовнику та/або третім особам, що проживають разом з Замовником. У разі втрати чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця. Якщо до закінчення строку проживання Замовник не повідомив Виконавця про втрату чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей, вважається, що такі речі не були втрачені чи пошкоджені.

5.14.  Відповідальність на Виконавця може бути накладена виключно на підставі рішення суду.

5.15. Замовник самостійно несе всю відповідальність у разі невиконання Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, зобов’язань, передбачених у п. 3.3.7. цього Договору, та/або вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України.  

5.16. У разі застосування компетентними органами до Виконавця будь-яких штрафних санкцій, спричинених невиконанням Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України, Замовник зобов’язується відшкодувати (компенсувати) всі понесені Виконавцем у зв’язку з цим витрати та збитки. Таке відшкодування (компенсація) здійснюється Замовником протягом трьох робочих днів з дати направлення відповідної вимоги Виконавцем.

6.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі  спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв’язку з його виконанням, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разу неможливості врегулювання спору шляхом переговорів такий спір передається на розгляд суду відповідно до встановленої чинним законодавством України підсудності та підвідомчості спору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту прийняття його умов Замовником шляхом оплати послуг згідно виставленого рахунка Виконавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії даного Договору.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник надає безумовну згоду на фотографування себе, Гостей (в т.ч. малолітніх/неповнолітніх дітей) у місцях загального користування на території, де надаються основні та/або додаткові послуги Виконавця, з метою використання фотоматеріалів в рекламних заходах Виконавця.

Виконавець має право без будь-якого попереднього погодження з Замовником (Гостями) використовувати фотоматеріали в своїх рекламних компаніях, шляхом їх публікування в мережі інтернет, на рекламних банерах, соціальних мережах тощо.

8.2. Підписанням цього Договору Замовник надає згоду на участь своїх малолітніх/неповнолітніх дітей в анімаційних заходах, що проводяться в Місці надання послуг. Замовник зобов’язується попередньо ознайомитися з правилами проведення анімаційних заходів, погодитися з ними та нести особисту відповідальність за виконання цих правил особисто та своїми малолітніми/неповнолітніми дітьми.

8.3. Приєднанням до цього Договору Замовник надає згоду на включення його персональних даних та персональних даних Гостей (яким разом з ним надаються послуги з розміщення) до бази персональних даних Виконавця і на здійснення їх обробки. З моменту набрання чинності цим Договором Замовник вважається повідомленим належним чином про факт включення персональних даних Замовника та Гостей до бази персональних даних Виконавця, про здійснення обробки цих даних. Замовник приєднанням до цього Договору підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.