Публичная оферта

 

 

Будь ласка, ознайомтесь з умовами поданої нижче Публічної оферти (договору) про надання послуг.

Публічна оферта (договір) про надання послуг та Правила проживання визначають зміст прав, обов’язків та відповідальності Виконавця і Замовника, діють одночасно та доповнюють один одного.

Додаткові консультації та роз’яснення стосовно положень Публічної оферти (договору) та Правил проживання можна отримати у представників Виконавця (контактні дані вказані на цьому сайті).

Зверніть увагу, що замовлення Вами послуг з тимчасового розміщення (додаткових послуг) підтверджує, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та правил проживання і, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг та Правилами проживання), і Вам зрозумілі всі їх положення.

Розміщення на цьому сайті Публічної оферти (договору) у перекладі на іноземні мови здійснюється виключно для зручності ознайомлення з умовами Публічної оферти (договору) особами, що не володіють українською мовою. При цьому юридичну силу має виключно текст Публічної оферти (договору), викладений українською мовою. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи неоднозначності тлумачення положень Публічної оферти (договору), переважну силу має текст, викладений українською мовою.

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщування

Виконавець: готельний комплекс «Красна’ Поляна Family Club Resorts», та

Замовник: будь-яка особа (її уповноважений представник) з другої сторони, разом іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг з тимчасового проживання (надалі - Договір) відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України про подане нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Публічна оферта (договір) – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з тимчасового розміщення кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти про надання послуг з тимчасового розміщення – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату вартості послуг Виконавця відповідно до виставленого рахунка на оплату, виставленого Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент здійснення Замовником оплати вартості послуг згідно рахунка Виконавця та зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення грошових коштів у касу Виконавця.

1.4. Місце надання послуг: готельний комплекс «Красна’ Поляна Family Club Resorts», авторські проекти Готелю «Гірський Барн» та «Гражда» (Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, с. Поляниця), кемпінг «Крила» (Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, с. Яблуниця).

1.5. Основні послуги – послуги Виконавця, що включається до вартості розміщення (ціни Номера) і надаються Замовнику згідно з цим Договором.

1.6. Додаткові послуги - послуги, що не належать до основних послуг Виконавця, які можуть замовляються і оплачуються Замовником (Гостями) додатково.

1.7. Правила проживання – встановлені Виконавцем згідно вимог чинного законодавства та обов’язкові до виконання Гостями правила поводження на Території, користування Номерами та майном, що знаходиться на Території.

1.8.  Гості – фізичні особи, що є Замовниками за цим Договором, а також інші фізичні особи, які разом з Замовником споживають основні та/або Додаткові послуги відповідно до Правил проживання.

1.9. Бронювання – закріплення за Замовником Номера(ів) після отримання Виконавцем повної або часткової попередньої оплати за Послуги.

1.10. Відмова Замовника від бронювання – одностороння відмова Замовника від заброньованих послуг.

1.11. Номер – індивідуально визначене, спеціально обладнане житлове приміщення, розташоване у Місці надання послуг, передбачене для розміщення Гостей. Номери можуть поділятися на категорії в залежності від їх розташування, комплектації, розмірів, кількості місць для проживання та інших характеристик (номер, котедж, апартаменти, глемп тощо).

1.12. Карантинні заходи – будь-які заходи, обмеження чи інші дії, необхідність яких передбачені державними нормативно-правовими актами,  спрямованими на запобігання виникненню і поширенню хвороб, епідемій.

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем за плату Замовнику послуг з тимчасового розміщення фізичних осіб шляхом надання Номера для тимчасового проживання у Місці надання послуг, а також інших послуг, пов’язаних з тимчасовим розміщенням та проживанням.

2.2. Послуги надаються Виконавцем Замовнику згідно із замовленням на бронювання, при цьому бронюванню підлягає обрана Замовником категорія Номеру. При наявності декількох Номерів однієї категорії бронювання вважається виконаним належним чином, якщо Виконавцем було надано Замовнику будь-який з Номерів відповідної категорії (попереднє погодження з Замовником не вимагається).

2.3. Замовлення на бронювання містить: категорію Номера (ів), кількість Гостей, дати заїзду / виїзду, вартість проживання та за необхідності іншу інформацію.

2.4. Встановлюється наступний розрахунковий час: заселення в Номер – після 15.00 години в день заїзду, виселення з Номеру – до 12.00 години в день виїзду. Зміна розрахункового часу (ранній заїзд / пізній виїзд) можлива виключно за попереднім погодженням Сторін та за умови попередньої оплати Замовником додаткового часу користування Номером.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Послуги в повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. На вимогу Замовника надати йому повну та достовірну інформацію про види Послуг, які можуть бути надані, їх вартість тощо.

3.1.3. Своєчасно, за 14 календарних днів до дати заїзду, інформувати Замовника про зміни вартості Послуг та особливості їх надання.

3.1.4. Розмістити Гостей, визначених за переліком Замовника, згідно з замовленням на бронювання.

3.1.5. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

3. Виконавець має право:

3.2.1. Змінювати вартість послуг, які ще не були оплачені, повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, вказаної в замовленні на бронювання.

3.2.2. Для надання Додаткових послуг залучати третіх осіб без будь-якого попереднього погодження з Замовником. 

3.2.3. Відмовити у наданні Послуг у випадках:

- У разі невиконання Замовником п.п. 4.2. - 4.4. цього Договору щодо оплати замовлених Послуг (в т.ч. Виконавець має право не заселяти в Номер та не видавати ключі від Номеру до проведення Замовником оплати замовлених послуг у повному розмірі відповідно до рахунка на оплату). При цьому до Замовника застосовується відповідальність, передбачена умовами цього Договору для випадків відмови Замовника від бронювання.

- У разі введення Карантинних заходів - у випадку виявлення ознак гострої респіраторної інфекції у Гостей.

-  У разі ненадання Гостями документів, передбачених цим Договором.

- З власної ініціативи, без надання Замовнику будь-яких пояснень чи обгрунтувань щодо підстав для такої відмови (у будь-який час до початку надання Послуг за цим Договором). 3.2.4. Припинити надання послуг у разі, якщо під час надання послуг у Замовника та / або Гостей, було виявлено ознаки вірусної інфекції, гострої респіраторної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про захворювання.

3.2.5. Змінювати обсяг Додаткових послуг у разі настання обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін.

3.2.6. Отримувати від Замовника інформацію та документи відповідно до розділу 3 цього Договору, знімати копії документів  (в т.ч. скановані), зберігати такі копії, використовувати надану інформацію про Замовника та Гостей в цілях формування клієнтської бази, ведення внутрішньої статистики, для ведення бухгалтерського обліку, для здійснення Виконавцем функцій податкового агента у передбачених законодавством випадках (сплата туристичного збору тощо).

3.2.7. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд здійснювати обслуговування та надавати інформацію під час надання Послуг державною мовою та/або іншою мовою, прийнятною для Сторін. При цьому з моменту оплати Послуг Замовником та вступу в дію цього Договору Замовник вважається таким, що надав свою згоду  (висловив прохання) на здійснення персонального обслуговування Замовника / Гостей (відповідно до п. 1.8. цього Договору) іншою мовою, відмінною від державної та прийнятною для Сторін.

3.2.8. Виконавець має право без застосування до нього будь-якої відповідальності чи штрафних санкцій відмовити в наданні Послуг Замовнику та/або Гостям, що прибули разом з ним, у разі невиконання Замовником будь-якої з умов цього Договору. При цьому внесена Замовником попередня оплата за Послуги поверненню не підлягає.

3.2.9. Готель має право на власний розсуд визначати та змінювати вартість послуг. Готель залишає за собою право встановлювати акційні цінові пропозиції, при цьому Готель не зобов’язаний здійснювати Гостям будь-які перерахунки вартості уже заброньованих та оплачених послуг, а також змінювати категорію заброньованого номеру.

3.2.10. Готель має право з власної ініціативи, без надання пояснень, відмовити у наданні послуг гостям, якими були допущені грубі порушення загальноприйнятих норм та правил поведінки та спілкування, невиконання затверджених Готелем Правил проживання, зокрема вчинення таких дій, як: неадекватна поведінка на території готельного комплексу; порушення спокою інших відпочиваючих у будь-якій формі; агресивна поведінка по відношенню до інших відпочиваючих або персоналу Готелю; вживання нецензурної лексики, провокування конфліктних ситуацій та сварок з іншими відпочиваючими або персоналом Готелю; завдання шкоди або загроза завдання шкоди здоров’ю або життю відпочиваючих чи персоналу Готелю; надмірне зловживання алкогольними напоями, наркотичними засобами; пошкодження майна Готелю; розповсюдження неправдивої інформації або зведення наклепу з метою погіршення репутації Готелю тощо. У разі виявлення таких гостей на етапі заселення – Готель має право відмовити в заселенні. У разі виявлення таких гостей після заселення – такі гості на вимогу Готелю зобов’язані достроково добровільно виселитись у вказаний Готелем строк. Готель залишає за собою право не повертати таким Гостям попередню оплату.

3.3.Замовник зобов’язується:

3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг.

3.3.2. У разі відмови Замовника від оплаченого бронювання, виключно за наявності у Виконавця вільних місць, Виконавець на власний розсуд може прийняти рішення про перенесення бронювання на інший період. У такому разі бронювання може бути перенесено тільки в рамках наступних 30-ти календарних днів та за актуальними тарифами на проживання, встановленими Виконавцем на такий період.

3.3.3. На вимогу Виконавця проходити обстеження для виявлення ознак, що могли б свідчити про наявність вірусного захворювання (вимірювання температури тіла). Відмова може вважатися недотриманням правил внутрішнього розпорядку та Карантинних заходів і тягнути за собою роз’яснення наслідків, а за наявності підстав – надіслання повідомлення в уповноважені органи.

3.3.4. Самостійно нести відповідальність за себе особисто та/або за третіх осіб, що проживають разом з Замовником, щодо:

- стану здоров’я та самопочуття;

- дотримання санітарних норм, правил особистої гігієни, протиепідемічних заходів ( в тому числі застосування дезінфікуючих засобів) для запобігання поширенню вірусів, інфекцій тощо;

- дотримання правил технічної безпеки під час користування електроприладами та іншим обладнанням, устаткуванням;

- дотримання правил протипожежної безпеки;

- належного нагляду за дітьми;

- збереження власних речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей.

3.3.5. Якщо у Замовника та / або Гостей під час надання послуг виявилися ознаки гострої респіраторної або ротавірусної інфекції, підвищення температури тіла та/або інші ознаки, що можуть свідчити про інші захворювання - негайно повідомити Виконавця та за необхідності дотримуватися самоізоляції.

3.3.6. При заселенні на вимогу Виконавця (його представників) надавати оригінали документів, що посвідчують особу Замовника та Гостей, що проживають разом з Замовником (паспорт громадянина України, посвідчення водія тощо), надати Виконавцю можливість копіювати такі документи,  а також надавати контактну та іншу інформацію, в т.ч.: адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, інформацію про малолітніх дітей та  неповнолітніх осіб тощо.

3.3.7. При заселенні в Готель Гості гарантують відсутність у Гостей та всіх осіб, що проживають разом з ними, інфекційних, вірусних, шкіряних, грибкових та інших заразних захворювань. Гості з явними ознаками вказаних захворювань до проживання не допускаються. Всі Гості зобов’язані мати в оригіналі та надати представнику Готелю довідки медичної установи про щеплення проти туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, епідемічного паротиту («свинки»), ротавірусної інфекції, грипу, а також довідки форми 028/0, медичний страховий поліс (оригінали). Додатково Гості зобов’язані надати Готелю наступні документи на дітей, що прибувають разом з ним: завірена одним з батьків копія свідоцтва про народження дитини (оригінал надається для огляду), оригінали медичних довідок форми 079/0 та 063/0, довідки про санітарно - епідеміологічне оточення (дійсна 3 дні). Готель має право копіювати всі вказані документи. У разі ненадання оригіналу документа такий документ вважається таким, що не був наданий Готелю.  Всі вищевказані документи повинні бути чинними на момент заселення в Готель і їх термін дії повинен бути не меншим, ніж термін перебування Гостей в Готелі. У разі ненадання будь-якого з вказаних вище документів Готель має право достроково відмовити Гостям у проживанні без повернення попередньої оплати.

3.3.8. Гості повинні враховувати, що протипоказаннями до користування послугами Готелю можуть бути всі захворювання в гострому періоді, всі форми туберкульозу різних органів і систем, ревматизм в активному та міжприступному періоді, набуті чи вродженні вади серця та судин, гіпертонічна хвороба, захворювання крові та кровотворних органів, епілепсія чи інші судомні напади та їх еквіваленти, гострі психічні захворювання та реактивні стани, бронхіальна астма, алергічні реакції, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, нефрит, пієлонефрит, сечокам̕яна хвороба, вроджені аномалії нирок, цукровий діабет, тиреотоксикоз, вроджені вади розвитку легень, бронхоектатична хвороба, онкологічні захворювання будь-яких органів та систем, проблеми опорно-рухового апарату, ДЦП, будь-які інші захворювання, які можуть призвести до загрозливих для життя та здоров’я станів, а також - необхідність дотримуватись встановленої дієти, систематичного прийому ліків або здійснення медичних маніпуляцій під наглядом медичних працівників. Готель не несе відповідальності за будь-які погіршення стану здоров’я Гостей за наявності протипоказань.

3.3.9. Замовник та Гості, що прибувають разом з ним, зобов’язуються забезпечити гуманне та коректне поводження з домашніми тваринами, що перебувають на території готелю. Зокрема, забороняється завдавати будь-якої шкоди тваринам, застосовувати силу та вчиняти будь-які інші дії, що можуть зашкодити життю та погіршити фізичний стан тварин.

3.3.10. Гості зобов’язані дотримуватись загальноприйнятих правил поведінки та спілкування під час перебування в Готелі, з повагою ставитись до інших Гостей та персоналу Готелю. Заборонено вмикати голосно музику, поводитись гучно, кричати, вживати нецензурну лексику, сваритись з іншими Гостями та персоналом Готелю, будь-яким іншим способом порушувати спокій інших Гостей, вчиняти інші дії, що можуть перешкоджати комфортному відпочинку інших Гостей. Не допускається неадекватна поведінка, у т.ч. у разі зловживання алкогольними напоями. Гості зобов’язані дотримуватись режиму тиші з 22-00 год. до 09-00 год. У разі невиконання перелічених вимог Готель має право достроково припинити подальше надання послуг таким Гостям та відмовити у їх подальшому перебуванні в Готелі, при цьому внесена попередні оплата за проживання не повертається.

3.3.11. Гості зобов’язані бути уважними та обережними під час вживання їжі та напоїв у ресторані Готелю, зважати на температуру страв та можливу присутність у стравах твердих часток, кісточок тощо, що може спричинити травмування ротової порожнини та пошкодження зубів, брекет-систем, вінірів, протезів, імплантів і т.п. Готель не несе відповідальності за вищевказані травмування чи пошкодження.

3.3.12. У разі, якщо Виконавець відмовив Гостям у наданні послуг з підстав, передбачених цим договором та/або чинним законодавством України, такі Гості зобов’язані в добровільному порядку звільнити номери та залишити територію готельного комплексу у вказаний Виконавцем строк. 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати своєчасно та в повному обсязі Послуги на встановлених цією офертою умовах.

3.4.2. Відмовитись від заброньованих послуг на умовах цього Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, встановлюється Виконавцем та вказується в рахунку на оплату, який надається Замовнику. У разі виникнення у Замовника будь-яких питань чи зауважень щодо вартості Послуг, зазначеної в рахунку на оплату, Замовник має право звернутися до Виконавця для отримання роз’яснень або відмовитися від оплати рахунка. Оплата Замовником рахунка Виконавця є підтвердженням його абсолютної згоди з вартістю послуг. Після оплати рахунка Виконавця будь-які зауваження або вимоги Замовника щодо вартості послуг Виконавцем не приймаються.

4.2. Оплата за послуги Виконавця здійснюється Замовником у формі попередньої оплати в розмірі 100 % (сто відсотків) від загальної вартості Послуг, що замовляються (вартості бронювання). Часткова попередня оплата можлива виключно за попередньою домовленістю Сторін, при цьому Замовник зобов’язується здійснити повний розрахунок за замовлені послуги не пізніше дня заїзду.

4.3. Оплата послуг здійснюється Замовником у національній валюті гривні шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Додатково до вартості послуг Замовник  сплачує туристичний збір в порядку та у розмірі, визначених чинним законодавством України. Оплата туристичного збору здійснюється до заселення в номер. Готель має право не заселяти Гостей в номер до моменту оплати туристичного збору.

4.5. У разу дострокового виїзду Замовника з Номеру (ів), послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і оплачені грошові кошти Замовнику  не повертаються.

4.6. Виконавець не повертає Замовнику кошти, що були сплачені останнім у разі ненадання Послуг через обставини, що не залежать від волевиявлення Сторін (форс-мажорні обставини, обмежувальні  дії органів виконавчої влади, епідемії, карантини тощо).

4.7. Виконавець не повертає Замовнику грошові кошти у разі ненадання Послуг з причини порушення Замовником умов цього Договору або правил перебування у Місці надання послуг.

4.8. У разі, якщо після оформлення бронювання та внесення Гостями попередньої оплати Готель встановлює акційні цінові пропозиції на послуги розміщування (у т.ч. продаж «гарячих» пропозицій у зв’язку з відмовою від бронювань тощо) – вартість послуг за уже оформленими та сплаченими Гостями бронюваннями зменшенню не підлягає, перерахунок вартості уже оплачених Гостями послуг не здійснюється, зміна категорій оплачених номерів не проводиться. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

5.2. У випадку відмови Замовника від заброньованих послуг, зменшення строку перебування чи кількості заброньованих Номерів (незалежно від причин)  Замовник сплачує Виконавцю штраф у встановленому цим Договором розмірі.

5.3. При відмові Замовника від бронювання Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф відповідно до умов цього Договору у розмірі  100% вартості Послуг за весь період проживання. При зміні Замовником бронювання, а саме - зменшенні строку перебування чи кількості заброньованих номерів, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі різниці між вартістю бронювання до та після внесення таких змін (тобто вартість оплачених Замовником послуг Виконавцем не повертається).

5.4. Замовник усвідомлює, що цей договір укладається  під час дії воєнного стану на території України. У зв’язку з цим Замовник погоджується з тим, що така форс-мажорна обставина, як дія воєнного стану на території України (включаючи будь-які  не звільняє Замовника від обов’язку виконання своїх договірних зобов’язань, не звільняє Замовника від відповідальності за порушення своїх договірних зобов’язань, а також не є підставою для повернення сплаченої Замовником передплати.

5.5. У разі, якщо Замовник  до 18.00 години в дату заїзду не прибув  до Місця надання послуг та не повідомив Виконавця про перенесення часу заїзду, Виконавець залишає за собою право анулювати бронювання повністю.  При цьому Замовник сплачує штраф у розмірі 100 % вартості бронювання (тобто сплачені грошові кошти не повертаються).

5.6. Пошкодження, нанесені Замовником майну Виконавця, відшкодовуються Замовником у розмірі фактичних збитків на підставі акта, складеного у встановленому порядку. У такому випадку фактичні збитки мають бути підтверджені відповідними документами (рахунками, квитанціями тощо).

 5.7. Замовник бере на себе повну матеріальну відповідальність за збитки заподіяними майну Виконавця Гостями, що перебувають в Місці надання послуг разом з Замовником.

5.8. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене форс-мажорними обставинами, які виникли після підписання цього Договору та не могли бути відвернені розумними діями. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, у тому числі, але невичерпно: дії іноземного ворога, військові дії, війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, зміна часу комендантської години, встановлення компетентними державними органами будь-яких обмежень/заборон/обов’язків через дію воєнного стану, відключення електроенергії,  карантин, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха. До обставин непереборної сили включаються пандемія, карантинні заходи, дії українських або іноземних урядових органів, умови в країні, регіоні, що ставлять під загрозу здоров'я персоналу, недоступність персоналу і/або предметів постачання,  обмеження в пересуванні персоналу тощо).

5.9. Виконавець не несе відповідальності за ненадання Замовнику додаткових послуг (в т.ч. послуг Лижної школи) у разі, якщо такі додаткові послуги, зважаючи на їх специфіку, не можуть бути надані через погодні умови (в т.ч. послуги Лижної школи не надаються, якщо денна температура повітря вища за 6 градусів за Цельсієм).

5.10. Замовник самостійно відповідає за схоронність в речей, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, що належать Замовнику та/або третім особам, що проживають разом з Замовником. У разі втрати чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця. Якщо до закінчення строку проживання Замовник не повідомив Виконавця про втрату чи пошкодження речей, грошових цінностей або інших матеріальних цінностей, вважається, що такі речі не були втрачені чи пошкоджені.

5.11.  Відповідальність на Виконавця може бути накладена виключно на підставі рішення суду.

5.12. Замовник самостійно несе всю відповідальність у разі невиконання Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, зобов’язань, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України у галузі охорони здоров’я.  

5.13. У разі застосування компетентними органами до Виконавця будь-яких штрафних санкцій, спричинених невиконанням Замовником та/або Гостями, що прибувають разом з ним, вимог, встановлених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими нормативними актами України у галузі охорони здоров’я, Замовник зобов’язується відшкодувати (компенсувати) всі понесені Виконавцем у зв’язку з цим витрати та збитки. Таке відшкодування (компенсація) здійснюється Замовником протягом трьох робочих днів з дати направлення відповідної вимоги Виконавцем.

5.14.  Замовник несе відповідальність за розміщення в мережі Інтернет інформації, що порушує честь, гідність та ділову репутацію Виконавця, а також за розповсюдження будь-яким іншим способом неправдивої або спотвореної інформації стосовно Виконавця та/або його послуг. Замовник на вимогу Виконавця зобов’язаний негайно припинити розповсюдження такої інформації та вжити дій щодо спростування всієї опублікованої у будь-яких ресурсах та розповсюдженої будь-яким іншим чином інформації, що порушує честь, гідність та ділову репутацію Замовника.  У протилежному випадку Виконавець має право на звернення до суду з позовом про захист гідності, честі та ділової репутації.

6.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі  спори, що виникають при виконанні цього Договору або в зв’язку з його виконанням, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разу неможливості врегулювання спору шляхом переговорів такий спір передається на розгляд суду відповідно до встановленої чинним законодавством України підсудності та підвідомчості спору.

 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту прийняття його умов Замовником шляхом оплати послуг згідно виставленого рахунка Виконавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії даного Договору.

 8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник надає безумовну згоду на фотографування себе, Гостей (в т.ч. малолітніх/неповнолітніх дітей) у місцях загального користування на території, де надаються основні та/або додаткові послуги Виконавця, з метою використання фотоматеріалів в рекламних заходах Виконавця.

Виконавець має право без будь-якого попереднього погодження з Замовником (Гостями) використовувати фотоматеріали в своїх рекламних компаніях, шляхом їх публікування в мережі інтернет, на рекламних банерах, соціальних мережах тощо.

8.2. Підписанням цього Договору Замовник надає згоду на участь своїх малолітніх/неповнолітніх дітей в анімаційних заходах, що проводяться в Місці надання послуг. Замовник зобов’язується попередньо ознайомитися з правилами проведення анімаційних заходів, погодитися з ними та нести особисту відповідальність за виконання цих правил особисто та своїми малолітніми/неповнолітніми дітьми.

8.3. Приєднанням до цього Договору Замовник надає згоду на включення його персональних даних та персональних даних Гостей (яким разом з ним надаються послуги з розміщення) до бази персональних даних Виконавця і на здійснення їх обробки. З моменту набрання чинності цим Договором Замовник вважається повідомленим належним чином про факт включення персональних даних Замовника та Гостей до бази персональних даних Виконавця, про здійснення обробки цих даних. Замовник приєднанням до цього Договору підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Чтобы посетить романтическую атмосферу Карпат, забронируйте номер:

Рабочие телефоны менеджеров отдела бронирования

 

+38 096 232 32 32 — Дарина

 

+38 050 504 08 88 — Ирина

 

+38 097 551 55 15 — Наталья

 

+38 066 266 18 40 — Дария

 

+38 098 021 53 88 — Анна

 

Корпоративный /групповой отдых

 

+38 096 232 32 32
Дарина

РЕЦЕПЦИЯ

+380 97 585 59 69

Юлия/ Наталия

Отдел рекламы

эл.почта: 

booking@krasna.com.ua

Юлия

Ресторан

+30 68 314 95 08

Связаться с нами